Sadzby

Dodávateľ elektriny uplatňuje na odbernom mieste sadzbu dodávky, ktorá zodpovedá sadzbe evidovanej distribučnou spoločnosťou. Na základe spôsobu merania a účelu využitia rozdeľujeme sadzby na:

 

Jednotarifnú sadzbu - DD1

Princípom jednotarifnej sadzby je, že cena elektriny je rovnaká bez ohľadu na to, kedy ju počas dňa alebo týždňa spotrebujete.

 

Dvojtarifná sadzba pre bežné účely - DD2

Sadzba vo všeobecnosti je výhodná pre odberateľov, ktorí vedia riadiť svoju spotrebu elektriny. Viac...

Princípom je uplatnenie nižšej ceny elektriny (nízka tarifa - NT) v čase, ktorý je vymedzený distribučnou spoločnosťou (primárne v nočných hodinách, preto sa ľudovo nazýva „nočný prúd“). Časy NT sú minimálne 8 hodín a sú určené nastavením prepínacích hodín alebo signálom hromadného diaľkového ovládania (HDO).

Hranica výhodnosti jedno a dvojtarifných sadzieb je daná distribučným územím a mierou využitia nízkej tarify. Odporúčame uvažovať o tejto zmene na dvojtarif pri viac ako 40%-tnom využití spotreby v čase NT. Zmena tarifikácie je spojená s výmenou meradla a nutnosťou uzavretia novej zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou. Môže byť spojená s fakturovaním nákladov na výmenu meradla alebo úpravami odberného miesta.

 

Dvojtarifná sadzba pre vykurovanie – DD3

Na uplatnenie sadzieb na vykurovanie je nutné uzatvorenie zmlúv o pripojení, v ktorých odberateľ deklaruje (revíznou správou) blokovanie vykurovacích spotrebičov v čase vysokého pásma a využitie elektriny na daný účel. Viac...

Podľa spôsobu vykurovania rozlišujeme:

  • priamovýhrevné vykurovanie – pre plne elektrifikované domácnosti (používajú elektrinu na vykurovanie aj varenie). Uplatnené pásmo nízkej tarify je v rozsahu 20 hodín rozdelené do viacerých blokov počas dňa, pričom prerušenie pásma nízkej tarify nesmie presiahnuť 1h.
  • tepelné čerpadlo (iba na stednom a východnom Slovensku) - nízke pásmo je poskytnuté v rozsahu až 22 hodín

Nakoľko rozdiely nákladov na elektrinu výrazne ovplyňuje aj investícia do vykurovacieho systému, odporúčame vám konzultovať optimálny spôsob vykurovania s projektantom.

 

Dvojtarifné sadzby na víkendové odbery – DD4

Sadzba DD4 sa poskytuje iba na strednom Slovensku. viac...

Je určená pre odberateľov, ktorí spotrebúvajú elektrinu zväčša cez víkend. Ak nie je plánované víkendové využitie elektriny aspoň 65% odporúčame radšej jednotarifnú sadzbu DD1.

 

Dvojtarifná sadzba pre akumulačné vykurovanie – DD5

Sadzba DD5 sa poskytuje iba na strednom Slovensku. viac...

  • akumulačné vykurovanie – spočíva v akumulácii tepla počas 8 hodinového času nízkej tarify. Sadzba DD5 je podmienená výkonovou charakteristikou 4 kW.

Uvedený prehľad sadzieb je platný od 1.1.2017.
Zodpovedajúce sadzby v predchádzajúcom období nájdete v nižšie uvedenom prehľade:

Sadzba dodávky 2017 Zodpovedajúca sadzba dodávky v roku 2016
DD1 D1 a D2
DD2 D3 a D4
DD3 D5 a D6
DD4 D7
DD5 D8

 

▲ Hore