Sadzby

Dodávateľ elektriny uplatňuje na odbernom mieste sadzbu dodávky, ktorá zodpovedá sadzbe evidovanej distribučnou spoločnosťou. Na základe spôsobu merania a účelu využitia rozdeľujeme sadzby na:

 

Jednotarifné sadzby - DD1 a DD2

Princípom jednotarifných sadzieb je, že cena elektriny je rovnaká bez ohľadu na to, kedy počas dňa ju spotrebujete. Viac...

Rozlišujeme  sadzby:

  • DD1 - pre odbery s malou spotrebou.
  • DD2 - pre odbery s väčšou spotrebou

 

Hranica výhodnosti DD1-DD2 sa mení v čase a závisí aj od distribučného územia. Pohybuje sa v rozmedzí 1,1-1,5 MWh/rok. Zmeniť sadzbu možno jedenkrát ročne a zmena je bezplatná.

 

Dvojtarifná sadzba pre bežné účely - DD3

Sadzba vo všeobecnosti je výhodná pre odberateľov, ktorí vedia riadiť svoju spotrebu elektriny. Viac...

Princípom je uplatnenie nižšej ceny elektriny (nízka tarifa - NT) v čase, ktorý je vymedzený distribučnou spoločnosťou (primárne v nočných hodinách, preto sa ľudovo nazýva „nočný prúd“). Časy NT sú minimálne 8 hodín a sú určené nastavením prepínacích hodín alebo signálom hromadného diaľkového ovládania (HDO).

Hranica výhodnosti jedno a dvojtarifných sadzieb je daná distribučným územím a mierou využitia nízkej tarify. Zmena tarifikácie je spojená s výmenou meradla a nutnosťou uzavretia novej zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou. Môže byť spojená s fakturovaním nákladov na výmenu meradla alebo úpravami odberného miesta.

 

Dvojtarifné sadzby pre vykurovanie - DD4, DD5, DD6, DD8

Na uplatnenie sadzieb na vykurovanie je nutné uzatvorenie zmlúv o pripojení, v ktorých odberateľ deklaruje (revíznou správou) blokovanie vykurovacích spotrebičov v čase vysokého pásma a využitie elektriny na daný účel. Viac...

Podľa spôsobu vykurovania rozlišujeme:

  • akumulačné vykurovanie - spočíva v akumulácii tepla počas 8 hodinového času nízkej tarify. Uplatňuje sa sadzba DD4 a územie stredného Slovenska aj sadzba D8, ktorá je podmienená výkonovou charakteristikou 4 kW.
  • priamovýhrevné vykurovanie – pre plne elektrifikované domácnosti (používajú elektrinu na vykurovanie aj varenie). Uplatnená sadzba DD5 poskytuje pásmo nízkej tarify 20 hodín rozdelené do viacerých blokov počas dňa, pričom prerušenie pásma nízkej tarify nesmie presiahnuť 1h.
  • tepelné čerpadlo (iba na stednom a východnom Slovensku) - sadzba D6 poskytuje takisto nízke pásmo obdobným spôsobom ako DD5, ale v rozsahu až 22 hodín

 

Nakoľko rozdiely nákladov na elektrinu výrazne ovplyňuje aj investícia do vykurovacieho systému, odporúčame vám konzultovať optimálny spôsob vykurovania s projektantom.

 

Dvojtarifné sadzby na víkendové odbery - DD7

Sadzba DD7 sa poskytuje iba na strednom Slovensku. viac...

Je určená pre odberateľov, ktorí spotrebúvajú elektrinu zväčša cez víkend. Ak nie je plánované víkendové využitie elektriny aspoň 75% odporúčame radšej jednotarifné sadzby DD1 alebo DD2.

▲ Hore