V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Ceny energií v roku 2017 a nové distribučné poplatky

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) zasiela svojim zákazníkom faktúry za dodávku plynu, resp. nové rozpisy preddavkových platieb na rok 2017, ktoré sú už v súlade s novými cenovými rozhodnutiami Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na rok 2017.

V súčasnosti SPP postupne zasiela svojim zákazníkom faktúry a rozpisy preddavkových platieb za dodávku elektriny na rok 2017 už na základe nových cenových rozhodnutí ÚRSO. SPP neodpojí žiadnych odberateľov elektriny v domácnosti v súvislosti so situáciou týkajúcou sa distribučných poplatkov na rok 2017. V prípade potreby poskytne SPP svojim zákazníkom, na základe ich žiadosti, dlhšiu lehotu na úhradu preddavkových platieb za február a marec 2017.

V tejto súvislosti si dovoľujeme našich zákazníkov upozorniť, že zmeny sa týkajú len cien na rok 2017. Vyúčtovacie faktúry, ktoré sa vzťahujú na obdobie roka 2016 sa meniť nebudú a je potrebné ich zo strany zákazníkov riadne uhradiť.

Podrobnejšie informácie o ďalšom postupe, ako aj odpovede na vaše najčastejšie otázky nájdete nižšie na tejto stránke. Ďakujeme vám za porozumenie a dôveru.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa fakturácie alebo preddavkových platieb za dodávku energií v súvislosti s novými distribučnými poplatkami, resp. regulovanými cenami na rok 2017, radi vám ich zodpovieme telefonicky, na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363, prostredníctvom Web chatu SPP, elektronickou poštou na adrese zakaznickalinka@spp.sk alebo v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

Dodávka plynu - SPP zasiela svojim zákazníkom faktúry za dodávku plynu, resp. nové rozpisy preddavkových platieb na rok 2017, ktoré zohľadňujú nové distribučné poplatky tak, ako ich Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovil 25. januára 2017 v rozhodnutí pre prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosť SPP- distribúcia, a.s. SPP ako dodávateľ plynu, v zmysle príslušného cenníka spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., zapracoval nové distribučné poplatky do svojho cenníka, ktorý nájdete tu.

Dodávka elektriny - Začiatkom roka 2017 sme zaslali relatívne malej skupine zákazníkov vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny s novým rozpisom platieb na ďalšie obdobie, v prípade ktorých sa však fakturačné obdobie týkalo predovšetkým dodávky elektriny v roku 2016. V snahe nájsť čo najlepšie riešenie pre našich zákazníkov, sme následne začiatkom roka 2017 dočasne pozastavili ďalšie vystavovanie faktúr za dodávku elektriny, vrátane upomienok.

SPP ako dodávateľ elektriny, v zmysle príslušného cenníka prevádzkovateľov distribučných sústav, zapracoval nové distribučné poplatky do svojho cenníka, ktorý nájdete tu. V súčasnosti postupne zasielame našim zákazníkom nové faktúry a rozpisy preddavkových platieb na rok 2017 už na základe nových cenových rozhodnutí ÚRSO. Nové harmonogramy budú zohľadňovať preddavkové platby za február a marec 2017, ktoré zašleme našim zákazníkom, a to vrátane tých, ktorí štandardne využívajú na úhradu platieb poukážky SIPO, prostredníctvom poštových poukazov (PPPU). V prípade, ak naši zákazníci uhrádzajú platby bankovým prevodom, môžu sa rozhodnúť, či uhradia platby bankovým prevodom alebo formou PPPU. Splatnosť týchto PPPU môže byť už v priebehu marca 2017.

V prípade potreby umožní SPP svojim zákazníkom, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla začiatkom roka 2017, uhradiť preddavkové platby za február a marec 2017 v predĺženej lehote. V prípade, ak máte záujem o úhradu preddavkových platieb za február a marec 2017 v predĺženej lehote, kontaktujte nás, prosím niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

Zákazníci, ktorým boli zaslané v januári 2017 faktúry za dodávku elektriny alebo rozpisy preddavkových platieb na rok 2017, zašleme nové rozpisy preddavkov, ktoré budú zohľadňovať nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku elektriny. V prípade, ak zákazníci takúto faktúru už uhradili, rozdiely riadne zohľadníme vo vyúčtovacích faktúrach, ktoré budeme zasielať týmto zákazníkom po ukončení ich vyúčtovacieho obdobia. Výšku preddavkových platieb si môžu zákazníci zmeniť, odporúčame však, aby zohľadňovala spotrebu v minulom období, resp. predpokladanú spotrebu v danom odbernom mieste.

Zákazníci, ktorým neboli zaslané v januári 2017 faktúry za dodávku plynu a elektriny alebo rozpisy preddavkových platieb na rok 2017, môžu aj naďalej uhrádzať preddavkové platby podľa rozpisov platieb, ktoré im boli zaslané pred januárom 2017. V prípade týchto zákazníkov sa výška preddavkových platieb z dôvodu nových distribučných poplatkov, resp. cien za dodávku elektriny a plynu, automaticky meniť nebude.

Dodávka plynu - Všeobecné informácie o faktúrach

Zákazníkom, ktorí obdržali v januári 2017 faktúry za dodávku plynu so spotrebou už v roku 2017 alebo nové rozpisy preddavkov za dodávku plynu zohľadňujúce pôvodne stanovené distribučné poplatky, sme zaslali nové faktúry, resp. nové rozpisy preddavkov, zohľadňujúce nové distribučné poplatky a pôvodné faktúry sme stornovali. V prípade, ak ste takúto faktúru alebo preddavkovú platbu už uhradili, zohľadníme rozdiely riadne vo vašej vyúčtovacej faktúre. Ďalšie preddavkové platby budete uhrádzať už v zmysle nových rozpisov platieb.

V prípade, ak zákazníci využívajú službu SIPO a vyúčtovanie za dodávku plynu za predchádzajúce obdobie majú v januári 2017, neobsahovali príslušné poukážky SIPO, ktoré obdržali v mesiaci február preplatky, resp. nedoplatky z ich vyúčtovacej faktúry a preddavky na mesiac február 2017, a to z dôvodu potreby zohľadnenia nových distribučných poplatkov. Poukážka SIPO, ktorú vám zašle Slovenská pošta, a.s. v mesiaci marec, obsahovala v jednej položke nedoplatok z vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu a v druhej položke preddavkovú platbu za mesiac február 2017, spoločne s preddavkovou platbou za mesiac marec 2017. Preplatky z vyúčtovacích faktúr za dodávku plynu zašleme našim zákazníkom prostredníctvom poštovej poukážky.

Zákazníci, ktorým neboli zaslané v januári 2017 faktúry za dodávku plynu alebo rozpisy preddavkových platieb na rok 2017, môžu aj naďalej uhrádzať preddavkové platby podľa rozpisov platieb, ktoré im boli zaslané pred januárom 2017. V prípade týchto zákazníkov sa výška preddavkových platieb z dôvodu nových distribučných poplatkov, resp. cien za dodávku elektriny a plynu automaticky meniť nebude. Nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku riadne zohľadníme vo vyúčtovacích faktúrach, ktoré budeme zasielať týmto zákazníkom po ukončení ich riadneho vyúčtovacieho obdobia. Výšku preddavkových platieb si však môžete zmeniť, odporúčame vám však, aby zohľadňovali vašu spotrebu za minulé obdobie alebo predpokladanú spotrebu vo vašom odbernom mieste.

Dodávka elektriny - Všeobecné informácie o faktúrach

Zákazníkom, ktorí obdržali v januári 2017 faktúry za dodávku elektriny so spotrebou už v roku 2017 alebo nové rozpisy preddavkových platieb za dodávku elektriny zohľadňujúce pôvodne stanovené distribučné poplatky, zašleme nové faktúry, resp. nové rozpisy preddavkových platieb zohľadňujúce nové distribučné poplatky a pôvodné faktúry stornujeme. V prípade, ak ste takúto faktúru alebo preddavkovú platbu už uhradili, zohľadníme rozdiely riadne vo vašej vyúčtovacej faktúre. Ďalšie preddavkové platby budete uhrádzať už v zmysle nových rozpisov platieb.

V súčasnosti pripravujeme a v blízkej dobe vám zašleme nové rozpisy preddavkových platieb spolu s poštovými poukazmi (PPPU), prostredníctvom ktorých bude môcť uhradiť prípadný nedoplatok z vyúčtovacej faktúry za dodávku elektriny a preddavkové platby za mesiace február a marec 2017. PPPU budú splatné už v priebehu marca 2017, avšak v prípade potreby vám umožníme uhradiť tieto preddavkové platby v predĺženej lehote. Ak je to potrebné, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom Zákazníckej linky SPP 0850 111 363, prostredníctvom Web chatu SPP, elektronickou poštou na adrese zakaznickalinka@spp.sk alebo nás navštívte v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

PPPU budeme zasielať aj tým našim zákazníkom, ktorí štandardne využívajú na úhradu svojich preddavkových platieb poukážky SIPO. V prípade, ak uhrádzate platby bankovým prevodom, môžete sa rozhodnúť, či uhradíte platby bankovým prevodom alebo formou PPPU. Preplatky z vyúčtovacích faktúr za dodávku elektriny zašleme našim zákazníkom prostredníctvom poštovej poukážky.

V prípade, ak zákazníci využívajú službu SIPO a vyúčtovanie za dodávku elektriny za predchádzajúce obdobie mali v januári 2017, neobsahovali príslušné poukážky SIPO, ktoré obdržali v mesiaci február preplatky, resp. nedoplatky z ich vyúčtovacej faktúry a preddavky na mesiac február 2017, práve z dôvodu potreby zohľadnenia nových distribučných poplatkov.

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa cien za dodávku energií v roku 2017

Z vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu, ktorú som obdržal, sa zdá, že tzv. fixné poplatky nie sú identické s rokom 2016, ako mám postupovať?

Fixná mesačná sadzba je určená v zmysle platného Cenníka SPP za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti platného od 1. januára 2017, ktorý SPP vydal v súlade s cenovými rozhodnutiami ÚRSO. Celková cena za združenú dodávku plynu sa skladá z viacerých zložiek, a zohľadňuje aj cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2017/P v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P, ktorým stanovil výšku distribučných poplatkov (Cenové rozhodnutie Distribúcia plynu 2017) pre prevádzkovateľa distribučnej siete. Výšku distribučných poplatkov pritom stanovuje ÚRSO a SPP nevie ich výšku ovplyvniť. Ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu sú v Cenníku SPP stanovené nasledovne:

  1. Výsledná cena za služby súvisiace s distribúciou plynu je v Cenníku SPP stanovená ako dvojzložková cena, pozostávajúca z fixnej mesačnej sadzby (FMSD) a sadzby za odobratý plyn (SOPD).
  2. Fixná mesačná sadzba (FMSD) je v Cenníku SPP určená vo výške fixnej mesačnej sadzby podľa písmena ab) Cenového rozhodnutia Distribúcia plynu 2017 zodpovedajúcej zazmluvnenej tarife odberateľa plynu.
  3. Sadzba za odobratý plyn (SOPD) je v Cenníku SPP určená ako súčet variabilnej sadzby podľa písmena ab) Cenového rozhodnutia Distribúcia plynu 2017 zodpovedajúcej zazmluvnenej tarife odberateľa plynu a pomernej časti ročnej sadzby za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete, podľa písmena aa) Cenového rozhodnutia Distribúcia plynu 2017, rozpočítanej na jednotlivých odberateľov plynu.

Aktuálny Cenník SPP môžete nájsť tu alebo vám ho vieme poskytnúť elektronicky, e-mailom, či v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP, kde vám poskytneme aj bližšie informácie o spôsobe výpočtu ceny za združenú dodávku plynu.

Ako mám postupovať, ak som zatiaľ nedostal faktúru za dodávku plynu/elektriny?

V súčasnosti už posielame našim zákazníkom faktúry za dodávku plynu, resp. rozpisy zálohových platieb na rok 2017, ktoré zohľadňujú nové distribučné poplatky za plyn stanovené regulačným úradom pre prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. V snahe zohľadniť vo faktúrach pre našich zákazníkov nové distribučné poplatky došlo k posunutiu termínu ich odoslania, za čo sa vám ospravedlňujeme.

Zákazníkom už taktiež postupne zasielame faktúry za dodávku elektriny, resp. rozpisy preddavkových platieb, ktoré zohľadňujú nové distribučné poplatky za elektrinu stanovené regulačným úradom pre prevádzkovateľov distribučných sústav a nové ceny za dodávku elektriny. Nový cenník za dodávku elektriny pre domácnosti môžete nájsť tu.

Vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny s novým rozpisom platieb na ďalšie obdobie, v súlade s platným cenovým rozhodnutím regulátora, sme zaslali predtým len relatívne malej skupine zákazníkov, v prípade ktorých sa však fakturačné obdobie týkalo predovšetkým dodávky elektriny v roku 2016.

Ako mám postupovať, ak som dostal rozpis preddavkových platieb ešte s pôvodnými distribučnými poplatkami, ale zatiaľ som preddavkovú platbu neuhradil?

Zákazníkom, ktorým boli zaslané v januári nové rozpisy preddavkov za dodávku plynu a elektriny, zohľadňujúce pôvodne stanovené distribučné poplatky, zašleme nové rozpisy preddavkových platieb, ktoré budú zohľadňovať nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku elektriny.

Ako mám postupovať, ak som už uhradil preddavkovú platbu na základe pôvodne zaslaného rozpisu preddavkových platieb?

V prípade, ak ste uhradili preddavkovú platbu podľa pôvodného rozpisu záloh, príslušný rozdiel vám bude riadne zohľadnený vo vašej vyúčtovacej faktúre. Zároveň vám zašleme nový rozpis preddavkových platieb zohľadňujúci nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku elektriny, podľa ktorého budete uhrádzať preddavkové platby v ďalšom období.

Prečo môj poukaz SIPO za mesiac február neobsahuje platby za energie?

V prípade, ak využívate službu SIPO na úhradu preddavkových platieb za dodávku plynu, neobsahovala príslušná poukážka SIPO, ktorú ste obdržali v mesiaci február preplatok, resp. nedoplatok z vašej vyúčtovacej faktúry a preddavky na mesiac február 2017. Poukážka SIPO, ktorú vám zašleme v mesiaci marec, bude v jednej položke obsahovať nedoplatok z vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu a v druhej položke preddavkovú platbu za mesiac február 2017, spoločne s preddavkovou platbou za mesiac marec 2017. Preplatky z vyúčtovacích faktúr za dodávku plynu zašleme našim zákazníkom prostredníctvom poštovej poukážky.

V prípade, ak využívate službu SIPO na úhradu preddavkových platieb za dodávku elektriny, neobsahovala príslušná poukážka SIPO, ktorú ste obdržali v mesiaci február alebo marec preplatok, resp. nedoplatok z vašej vyúčtovacej faktúry a preddavky na mesiac február alebo marec 2017. Čoskoro vám zašleme nové rozpisy preddavkových platieb spolu s poštovými poukazmi (PPPU), prostredníctvom ktorých bude môcť uhradiť prípadný nedoplatok z vyúčtovacej faktúry za dodávku elektriny a preddavkové platby za mesiace február a marec 2017, ktoré budeme zasielať ako náhradu za poukážku SIPO.

Chcem si vymeniť „istič“, ako mám postupovať?

Odberateľom, ktorí majú záujem o optimalizáciu platieb za distribúciu elektriny a v súvislosti s tým čo najefektívnejšie nastavenie výšky maximálnej rezervovanej kapacity (veľkosť ističa) alebo počtu fáz, odporúčame kontaktovať priamo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je ich odberné miesto pripojené. Hodnota maximálnej rezervovanej kapacity (t.j. veľkosť ističa) alebo počet fáz sú súčasťou zmluvy o pripojení (t.j. nie zmluvy o dodávke elektriny) a zmena výšky maximálnej rezervovanej kapacity (veľkosť ističa) alebo počtu fáz teda podlieha schváleniu príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Regionálnymi prevádzkovateľmi distribučných sústav sú spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., pokiaľ ide o distribúciu elektriny na východnom Slovensku, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), pokiaľ ide o západné Slovensko a spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D), pokiaľ ide o stredné Slovensko.

Prevádzkovatelia distribučných sústav by mali odberateľovi poskytnúť všetky informácie potrebné na splnenie podmienok súvisiacich s ich žiadosťou. Až po splnení podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy je možné príslušnú žiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity alebo zmenu počtu fáz zaslať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prostredníctvom SPP, ako dodávateľa elektriny.

SPP si tiež svojich zákazníkov dovoľuje informovať, že o zmenu výšky rezervovanej kapacity na napäťovej úrovni NN (bez tzv. výmeny ističa) môžu požiadať len odberatelia mimo domácnosti, ktorí majú inštalované priebehové meranie s mesačnou fakturáciou. Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity je potrebné adresovať dodávateľovi, no je nutné splniť podmienky ktoré stanovuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy. V prípade, ak majú o optimalizáciu a čo najefektívnejšie nastavenie platieb za distribúciu elektriny vo vzťahu k spotrebe na svojom odbernom mieste záujem odberatelia elektriny v domácnosti, títo by mali zvážiť zmenu počtu fáz (v závislosti od charakteru spotreby na odbernom mieste) a požiadať o úpravu počtu fáz prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

▲ Hore