Ceny energií v roku 2017 a nové distribučné poplatky

Dodávka plynu - V súčasnosti zasiela Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) svojim zákazníkom faktúry za dodávku plynu, resp. nové rozpisy zálohových platieb na rok 2017, ktoré zohľadňujú nové distribučné poplatky tak, ako ich Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovil 25. januára 2017 v rozhodnutí pre prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosť SPP- distribúcia, a.s. SPP ako dodávateľ plynu, v zmysle príslušného cenníka spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., zapracoval nové distribučné poplatky do svojho cenníka, ktorý nájdete tu.

Dodávka elektriny - V snahe nájsť čo najlepšie riešenie pre našich zákazníkov, sme dočasne pozastavili ďalšie vystavovanie faktúr za dodávku elektriny. Vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny s novým rozpisom platieb na ďalšie obdobie, v súlade s platným cenovým rozhodnutím regulátora, sme zaslali len relatívne malej skupine zákazníkov, v prípade ktorých sa však fakturačné obdobie týkalo predovšetkým dodávky elektriny v roku 2016.

Nové faktúry za dodávku elektriny, resp. rozpisy zálohových platieb na rok 2017, budeme našim zákazníkom posielať čo najskôr po tom, ako budú známe nové distribučné poplatky za elektrinu stanovené regulátorom pre jednotlivých prevádzkovateľov distribučných sústav a v nadväznosti na to nové cenové rozhodnutia aj pre jednotlivých dodávateľov elektriny.

Zákazníci, ktorým neboli zaslané v januári 2017 faktúry za dodávku plynu a elektriny alebo rozpisy platieb na rok 2017, môžu aj naďalej uhrádzať zálohové platby podľa rozpisov platieb, ktoré im boli zaslané pred januárom 2017. V prípade týchto zákazníkov sa výška zálohových platieb automaticky meniť nebude. Nové distribučné poplatky, resp. nové ceny za dodávku elektriny, riadne zohľadníme vo vyúčtovacích faktúrach, ktoré budeme zasielať týmto zákazníkom po ukončení ich vyúčtovacieho obdobia. Výšku preddavkových platieb si môžu zákazníci zmeniť, odporúčame však, aby zohľadňovala spotrebu v minulom období, resp. predpokladanú spotrebu v danom odbernom mieste.

Podrobnejšie informácie o ďalšom postupe, ako aj odpovede na vaše najčastejšie otázky nájdete nižšie na tejto stránke. Ďakujeme vám za porozumenie a dôveru.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa fakturácie alebo zálohových platieb za dodávku energií v súvislosti s novými distribučnými poplatkami, resp. regulovanými cenami na rok 2017, radi vám ich zodpovieme telefonicky, na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363, prostredníctvom Webchatu SPP, elektronickou poštou na adrese zakaznickalinka@spp.sk alebo v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

Všeobecné informácie o faktúrach za dodávku energií na základe nových distribučných poplatkov

Zákazníkom, ktorí obdržali v januári 2017 faktúry za dodávku plynu so spotrebou už v roku 2017 zohľadňujúce pôvodne stanovené distribučné poplatky, zašleme nové faktúry zohľadňujúce nové distribučné poplatky a pôvodné faktúry stornujeme. V prípade, ak ste takúto faktúru už uhradili, zohľadníme rozdiely riadne vo vašej vyúčtovacej faktúre.

Zákazníkom, ktorým boli zaslané v januári nové rozpisy záloh za dodávku plynu a elektriny, zohľadňujúce pôvodne stanovené distribučné poplatky, zašleme nové rozpisy záloh, resp. zálohové faktúry, ktoré budú zohľadňovať nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku elektriny. V prípade, ak ste uhradili zálohovú platbu podľa pôvodného rozpisu záloh, zohľadníme vám príslušný rozdiel riadne vo vašej vyúčtovacej faktúre. Ďalšie zálohové platby budete uhrádzať už v zmysle nových rozpisov platieb.

V prípade, ak zákazníci využívajú službu SIPO a vyúčtovanie za dodávku plynu za predchádzajúce obdobie majú v januári 2017, nebudú príslušné poukážky SIPO, ktoré obdržia v mesiaci február obsahovať preplatky, resp. nedoplatky z ich vyúčtovacej faktúry a zálohy na mesiac február 2017, a to z dôvodu potreby zohľadnenia nových distribučných poplatkov.

Poukážka SIPO, ktorú vám zašle Slovenská pošta, a.s. v mesiaci marec, bude v jednej položke obsahovať nedoplatok z vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu a v druhej položke zálohovú platbu za mesiac február 2017, spoločne so zálohovou platbou za mesiac marec 2017. Preplatky z vyúčtovacích faktúr za dodávku plynu zašleme našim zákazníkom prostredníctvom poštovej poukážky.

Zákazníci, ktorým neboli zaslané v januári 2017 faktúry za dodávku plynu a elektriny alebo rozpisy zálohových platieb na rok 2017, môžu aj naďalej uhrádzať zálohové platby podľa rozpisov platieb, ktoré im boli zaslané pred januárom 2017. V prípade týchto zákazníkov sa výška zálohových platieb z dôvodu nových distribučných poplatkov, resp. cien za dodávku elektriny a plynu automaticky meniť nebude. Nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku riadne zohľadníme vo vyúčtovacích faktúrach, ktoré budeme zasielať týmto zákazníkom po ukončení ich riadneho vyúčtovacieho obdobia. Výšku preddavkových platieb si však môžete zmeniť, odporúčame vám však, aby zohľadňovali vašu spotrebu za minulé obdobie alebo predpokladanú spotrebu vo vašom odbernom mieste.

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa cien za dodávku energií v roku 2017

Z vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu, ktorú som obdržal, sa zdá, že tzv. fixné poplatky nie sú identické s rokom 2016, ako mám postupovať?

Fixná mesačná sadzba je určená v zmysle platného cenníka SPP za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti platného od 1. januára 2017, ktorý SPP vydal v súlade s cenovými rozhodnutiami ÚRSO. Faktúra, ktorá Vám bola doručená v plnej miere zohľadňuje príslušné cenové rozhodnutia ÚRSO pre SPP ako dodávateľa plynu.

Keďže celková cena za dodávku plynu sa skladá z viacerých zložiek, faktúra tiež zohľadňuje cenové rozhodnutie ÚRSO, ktorým stanovil výšku distribučných poplatkov pre prevádzkovateľa distribučnej siete, pričom SPP ako dodávateľ plynu nevie výšku distribučných poplatkov nijako ovplyvniť.  O výške a prípadnej zmene distribučných poplatkov rozhoduje výlučne ÚRSO. SPP uplatňuje voči odberateľom cenu za združenú dodávku plynu, vrátane sadzieb za služby distribúcie, v súlade s aktuálne platnými rozhodnutiami ÚRSO.

Aktuálny Cenník SPP môžete nájsť tu alebo vám ho vieme poskytnúť elektronicky, e-mailom, či v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie o spôsobe výpočtu ceny za združenú dodávku plynu.

Ako mám postupovať, ak som zatiaľ nedostal faktúru za dodávku plynu/elektriny?

V súčasnosti už posielame našim zákazníkom faktúry za dodávku plynu, resp. rozpisy zálohových platieb na rok 2017, ktoré zohľadňujú nové distribučné poplatky za plyn stanovené regulačným úradom pre prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. V snahe zohľadniť vo faktúrach pre našich zákazníkov nové distribučné poplatky došlo k posunutiu termínu ich odoslania, za čo sa vám ospravedlňujeme.

Pokiaľ ide o faktúry za dodávku elektriny, resp. rozpisy zálohových platieb, vystavovanie týchto sme dočasne pozastavili a budeme ich našim zákazníkom zasielať bezodkladne po tom, ako budú známe nové distribučné poplatky a ceny za dodávku elektriny stanovené regulačným úradom.

Vyúčtovacie faktúry za dodávku elektriny s novým rozpisom platieb na ďalšie obdobie, v súlade s platným cenovým rozhodnutím regulátora, sme zaslali len relatívne malej skupine zákazníkov, v prípade ktorých sa však fakturačné obdobie týkalo predovšetkým dodávky elektriny v roku 2016.

Ako mám postupovať, ak som dostal rozpis zálohových platieb ešte s pôvodnými distribučnými poplatkami, ale zatiaľ som zálohovú platbu neuhradil?

Zákazníkom, ktorým boli zaslané v januári nové rozpisy záloh za dodávku plynu a elektriny, zohľadňujúce pôvodne stanovené distribučné poplatky, zašleme nové rozpisy záloh, ktoré budú zohľadňovať nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku elektriny.

Ako mám postupovať, ak som už uhradil zálohovú platbu na základe pôvodne zaslaného rozpisu zálohových platieb?

V prípade, ak ste uhradili zálohovú platbu podľa pôvodného rozpisu záloh, príslušný rozdiel vám bude riadne zohľadnený vo vašej vyúčtovacej faktúre. Zároveň vám zašleme nový rozpis zálohových platieb zohľadňujúci nové distribučné poplatky, resp. ceny za dodávku elektriny, podľa ktorého budete uhrádzať zálohové platby v ďalšom období.

Prečo môj poukaz SIPO za mesiac február neobsahuje platby za energie?

V prípade, ak využívate službu SIPO, nebude príslušná poukážka SIPO, ktorú obdržíte v mesiaci február obsahovať preplatok, resp. nedoplatok z vašej vyúčtovacej faktúry a zálohy na mesiac február 2017. Poukážka SIPO, ktorú vám zašleme v mesiaci marec, bude v jednej položke obsahovať nedoplatok z vyúčtovacej faktúry za dodávku plynu a v druhej položke zálohovú platbu za mesiac február 2017, spoločne so zálohovou platbou za mesiac marec 2017. Preplatky z vyúčtovacích faktúr za dodávku plynu zašleme našim zákazníkom prostredníctvom poštovej poukážky.

Ako mám postupovať, ak som Vaším odberateľom elektriny a moje odberné miesto je pripojené k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), resp. Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD)?

ÚRSO by mal, v nadväznosti na prijatie novej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, upraviť výšku distribučných poplatkov za elektrinu v prípade všetkých troch prevádzkovateľov distribučných sústav na Slovensku.

Následne ÚRSO vydá nové rozhodnutia týkajúce sa cien za dodávku elektriny v roku 2017. SPP vypracuje svoj cenník a zohľadní nové ceny vo svojich faktúrach a rozpisoch zálohových platieb za dodávku elektriny na rok 2017. SPP ako dodávateľ elektriny nevie ovplyvniť výšku distribučných poplatkov a iba ich zahrnie do celkovej ceny za dodávku elektriny.

Chcem si vymeniť „istič“, ako mám postupovať?

Odberateľom, ktorí majú záujem o optimalizáciu platieb za distribúciu elektriny a s tým a čo najefektívnejšie nastavenie výšky maximálnej rezervovanej kapacity (veľkosť ističa) alebo počtu fáz, odporúčame kontaktovať priamo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je ich odberné miesto pripojené. Hodnota maximálnej rezervovanej kapacity (t.j. veľkosť ističa) alebo počet fáz sú súčasťou zmluvy o pripojení (t.j. nie zmluvy o dodávke elektriny) a zmena výšky maximálnej rezervovanej kapacity (veľkosť ističa) alebo počtu fáz teda podlieha schváleniu príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Regionálnymi prevádzkovateľmi distribučných sústav sú spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., pokiaľ ide o distribúciu elektriny na východnom Slovensku, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), pokiaľ ide o západné Slovensko a spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D), pokiaľ ide o stredné Slovensko.

Prevádzkovatelia distribučných sústav by mali odberateľovi poskytnúť všetky informácie potrebné na splnenie podmienok súvisiacich s ich žiadosťou. Až po splnení podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy je možné príslušnú žiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity alebo zmenu počtu fáz zaslať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prostredníctvom SPP, ako dodávateľa elektriny.

SPP si tiež svojich odberateľov dovoľuje informovať, že o zmenu výšky rezervovanej kapacity na napäťovej úrovni NN (bez tzv. výmeny ističa) môžu požiadať len odberatelia mimo domácnosti, ktorí majú inštalované priebehové meranie s mesačnou fakturáciou. Žiadosť o zmenu rezervovanej kapacity je potrebné adresovať dodávateľovi, no je nutné splniť podmienky ktoré stanovuje  prevádzkovateľ distribučnej sústavy. V prípade, ak majú o optimalizáciu a čo najefektívnejšie nastavenie platieb za distribúciu elektriny vo vzťahu k spotrebe na svojom odbernom mieste záujem odberatelia elektriny v domácnosti, títo by mali zvážiť zmenu počtu fáz (v závislosti od charakteru spotreby na odbernom mieste) a požiadať o úpravu počtu fáz prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

▲ Hore