Emisie

Zloženie zemného plynu, spaľovacie teplo a výhrevnosť, emisný faktor

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava

Zloženie zemného plynu [mol. %]
Rok  2016 Metán Etán Propán izo -Bután n -Bután izo -Pentán n -Pentán neo -Pentán Hexán + vyššie Oxid uhličitý Dusík
Január 95,3610 2,6231 0,6437 0,1021 0,1046 0,0226 0,0167 0,0014 0,0255 0,3788 0,7205
Február 95,5363 2,5257 0,6594 0,1070 0,1067 0,0229 0,0167 0,0011 0,0253 0,3058 0,6930
Marec 95,2419 2,6318 0,7296 0,1144 0,1171 0,0257 0,0186 0,0012 0,0262 0,3545 0,7390
Apríl 93,7399 3,3070 0,8841 0,1260 0,1424 0,0331 0,0245 0,0015 0,0346 0,7450 0,9621
Rok  2016 Relatívna hustota Hustota

(kg.m-3)

Výhrevnosť

(kWh.m-3)

Spaľovacie teplo *

(kWh.m-3)

Wobbeho číslo zo sp. tepla

(kWh.m-3)

Obsah celkovej síry

(mg.m-3)

Emisný faktor CO2

(tCO2/TJ)

Január 0,5850 0,7169 9,700 10,750 14,06 0,0617 55,70
Február 0,5840 0,7156 9,706 10,757 14,08 0,0996 55,65
Marec 0,5862 0,7184 9,721 10,772 14,07 0,0806 55,72
Apríl 0,5967 0,7313 9,752 10,801 13,99 0,0464 56,08

* vážený aritmetický priemer hodnôt za aktuálny mesiac, ktorý nevstupuje do výpočtu ceny za služby súvisiace s distribúciou. Pre výpočet ceny sa používa v zmysle zmluvy o dodávke plynu táto hodnota GCV.

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č.53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a rozhodnutia Európskej komisie č.2007/589/EC (ES), ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Upozornenie:

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.

 

Aktuálne hodnoty výhrevnosti a spaľovacieho tepla sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2016

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2015

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2014

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2013

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2012

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2011

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2010

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2009

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2008

Zloženie zemného plynu a emisný faktor - 2007

▲ Hore