Obstarávanie

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. realizuje obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so svojimi internými predpismi, ktoré sú založené najmä na uplatňovaní princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti a na podpore čestnej hospodárskej súťaže.

▲ Hore