V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B („spoločnosť“) je prevádzkovateľom podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosť spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spoločnosť spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo:

 • vyžadovať od spoločnosti na základe písomnej žiadosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala spoločnosť osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
  • blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:

Obchodné meno Sídlo Identifikačné číslo
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36 528 170
CREATIVE PRO a.s. Dlhé diely I. 13, 841 04 Bratislava 35 968 702
CreditCall, s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava 36 677 922

Data Servis-informace, s.r.o.,organizačná zložka

J. Milca 11, 010 01 Žilina 37 902 024
DIMAR GOUP, s.r.o. Majakovského 9, 811 04 Bratislava 35 840 846
Direct Marketing, a.s. Lamačská 22, 841 03 Bratislava 31 377 793
DUOMO, s.r.o. Široká 10487/30, 831 07 Bratislava 47 488 662
EXPERT GROUP EUROPE, s. r. o. Grösslingova 45, 811 09 Bratislava 46 079 815
GREEN CARE s. r. o. Žitná 52, 831 06 Bratislava 46 423 222
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o. Sreznevského 3, 831 03 Bratislava 44 387 407
MicroMedia s.r.o. Neumannova 1453/28, Zbraslav, 156 00 Praha 5, Česká republika 27 437 973
N&F Marketing Group s.r.o. Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, Česká republika 27 155 871
PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava 31 365 078
SIMIO, s. r. o Piaristická 2, 949 01  Nitra 44 070 578
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36 631 124
SlovITech s. r. o. Staré Grunty 26/B, 841 04 Bratislava  47 452 811
STAFFINO s. r. o. Volgogradská 84, 080 01 Prešov 47 645 407
VINTOM, sp. z o.o. Mokotowska 1, 00-640 Varšava, Poľská republika KRS 0000500804
Zaraguza, s.r.o.  Majerníkova 8, 841 05 Bratislava 44 399 022
▲ Hore