Nadácia SPP v novom ročníku komunitného grantu zdvojnásobí svoju podporu

Tlačové správy SPP Podporuje O SPP - aktuality 15. apríl 2024
Grantový program SPPoločne pre komunity s podtitulom Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, ktorý je určený na rozvoj regiónov, zachovávanie tradícií, revitalizáciu životného prostredia a zlepšovanie kvality života ľudí na Slovensku.
Nadacia-SPPolocne-komunity-1200

Nadácia SPP spúšťa nový ročník obľúbeného grantového programu SPPoločne pre komunity s podtitulom Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, ktorý je určený na rozvoj regiónov, zachovávanie tradícií, revitalizáciu životného prostredia a zlepšovanie kvality života ľudí na Slovensku. Počas troch ročníkov programu už Nadácia SPP podporila 249 projektov zo všetkých kútov Slovenska a rozdelila 390-tisíc eur. V novom ročníku ponúka až dvojnásobok minuloročnej sumy – na podporu komunít rozdelí až 200-tisíc eur. Projekty je možné predkladať elektronicky do 5. mája 2024.

Grantový program SPPoločne pre komunity je regionálne zameraný verejnoprospešný grantový program, prostredníctvom ktorého chce Nadácia SPP podporovať projekty aktívnych organizácií. Je výnimočný najmä tým, že je adresný – podporuje ľudí a organizácie, ktoré v danom regióne pôsobia a poznajú tak najlepšie jeho potreby.

„Naša nadácia chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám. Mnohé sa zameriavajú na zachovávanie zvyklostí, tradícií a kultúrneho dedičstva, chcú skrášľovať svoje okolie, upevňovať susedské a komunitné vzťahy, ale aj prepájať generácie či spoznávať svoje okolie a svoju identitu. V tomto ročníku sme do názvu programu pridali podtitul Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, lebo sa domnievame, že tento rozmer sa nám postupne zo života začína vytrácať. Chceme, aby mladší i starší boli hrdí na miesto, kde žijú, aby spoznali históriu tejto lokality, jej blízke aj širšie okolie, pamiatky a výnimočné miesta, zvyklosti a komunitu, v ktorej pôsobia. Veríme, že podporou zmysluplných projektov organizácií zo všetkých regiónoch prispejeme k tomu, aby sa ľudia mali a cítili spolu lepšie,“ povedala správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková.

Vďaka prostriedkom z grantu môžu dostať šancu projekty, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Zapojiť sa môžu organizácie, ktoré majú pripravené projekty spojené s ochranou životného prostredia a udržateľnosťou, ale aj nápady ako spájať rôzne generácie či komunity žijúce v jednom regióne. Môžu napríklad skrášliť či ozdraviť svoje okolie, oživiť tradície a zvyky, upevniť susedské vzťahy, zorganizovať zaujímavú akciu, prepájať staršie generácie s mladšími, prípadne inak zlepšiť život vo svojej komunite.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, kultúrne inštitúcie, ako múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská, ale aj samosprávy, obce a mestá a účelové zariadenia cirkvi. Každý žiadateľ môže predložiť jeden projekt. Uvedený grant nie je určený pre podnikateľov, fyzické osoby, školy, centrá voľného času ani športové kluby. Program nie je určený na podporu projektov slúžiacich len úzkej, uzatvorenej skupine ľudí alebo sú v prospech konkrétnych fyzických osôb. Program nepodporí projekty na rekonštrukciu, výstavbu ihrísk, ani projekty spojené s obnovou kultúrnych pamiatok.

Žiadosti o podporu je potrebné predkladať elektronicky prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 5. mája 2024, do 23.59 h. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3000 eur. Aktivity projektu musia byť zrealizované do 31. októbra 2024. Výsledky podpory v programe SPPoločne pre komunity – Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto zverejní Nadácia SPP 31. mája 2024.

Bližšie informácie o programe SPPoločne pre komunity nájdu záujemkyne a záujemcovia na webstránke Grantový program SPPoločne pre komunity – Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).