Detekčná kvapalina Prosím o radu, ktorý sprej detektora netesnosti spojov na rozvode plynu a komponentoch kotla, z predaja v SR, doporučujete. Vyhovuje napríklad sprej CRC LECK SUCH SPRAY ponúkaný na web adrese https://www.distrelec.sk/sprej-detektoru-net%C4%9Bsnosti-400-ml/crc-kontaktchemie/lecksuchspray/958936 ?

Miroslav Nesrsta

V zmysle TTP 704 01 z júla 2009 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách:

V rámci kontrol možno vykonávať kontrolu tesnosti:

a) penotvornými prostriedkami (napr. podľa STN EN 14291);

b) detektormi určenými na tento spôsob použitia;

c) tlakovou skúškou;

d) prístrojmi na meranie, resp. registráciu objemu plynu uniknutého netesnosťami.

Kontroly uvedené v  a) a b) sú určené na lokalizáciu miesta úniku plynu. Ak sa posudzuje celkový stav plynovodu, kritériom je množstvo uniknutého plynu za hodinu, ktoré možno zistiť skúškou tesnosti, skúškou prevádzkyschopnosti plynovodu alebo pomocou prístrojov.

STN EN 14291 Penotvorné roztoky na zisťovanie úniku plynu v inštaláciách

Táto európska norma stanovuje požiadavky a skúšobné metódy na penotvorné roztoky na zisťovanie úniku plynu (ďalej nazývané roztoky na zisťovanie úniku) používané na zisťovanie úniku vykurovacieho plynu prvej triedy (tzv. svietiplynu), druhej triedy (zemného plynu) a tretej triedy (skvapalneného ropného plynu - LPG) (pozri EN 437) v rozsahu teploty od -15 °C alebo od 0 °C do 50 °C.

Podľa informácie uvedenej na www  výrobok vyhovuje uvedenej STN EN: 

Spolehlivá detekce netěsnosti v plynu a v systémech stlačeného vzduchu; lze je použít na testování téměř u všech typů plynu

CRC LECKSUCHSPRAY je detekce kapaliny na bázi vody pro rychlé a spolehlivé nalezení netěsností v plynu a v systémech stlačeného vzduchu

Prostředek vytváří lehce viditelnou pěnovou bublinu na netěsném místě a vyhovuje požadavkům dle DIN EN 14291

Výrobek je certifikován DVGW a podléhá přezkoumání ve zkušebně DVGW

Je velmi kompatibilní s běžnými těsnícími prostředky, plasty a kovy, bez silikonu a je nehořlavý

Osobné skúsenosti nemám so žiadnym penotvorným prostriedkom okrem mydlovej alebo "jarovej vody".