Má teplota plynu vplyv na spotrebu plynu pri vykurovaní bytového domu.Veľmi pekne ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.Štofko.

Stanislav Štofko

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálneho plynu vyjadruje stavová rovnica ideálneho plynu:

p . v = R . T

p – absolútny tlak plynu [Pa]

R – plynová konštanta [N . m . kg -1 . K -1 ]

T – absolútna teplota plynu [K]

ν = 1/ ρ  – merný objem plynu [m 3 . kg -1 ]

ρ – hustota plynu [kg . m -3 ]

Plynová konštanta R predstavuje absolútnu expanznú prácu, dodanú jednému kg plynu, ohriatemu pri stálom tlaku o 1 K.

Platí to pre všetky plyny čiže aj pre zemný plyn. Vyššia teplota plynu ako aj vzduchu potrebného k spaľovaniu ovplyvňuje jeho spotrebu.

 SPP od 1.1. 2008 zmenilo spôsob účtovania spotreby zemného plynu na energetickú jednotku kilowatthodinu. Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. Základom pre účtovanie dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa vypočíta ako súčin objemu plynu vyjadreného v m 3 pri teplote 15°C, absolútnom tlaku 101,325 kPa, relatívnej vlhkosti φ = 0 (tzv. suchý plyn) a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh/m 3 podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Pre tých odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber – tarifa M, ak ste v tejto kategórii), ktorých odberné miesta sú vybavené meradlom s prepočítavacím technickým zariadením, je odber plynu nameraný meradlom automaticky prepočítaný týmto zariadením na objem pri štandardných podmienkach Z tohto dôvodu bude vo faktúre pre takýchto odberateľov objemové prepočítavacie číslo uvedené ako hodnota 1, lebo údaj z prepočítavacieho zariadenia je už prepočítaný a nameraný  a prepočítaný odber plynu musí byť rovnaký. Pri kategórii Veľkí zákazníci (Strední a Veľkí odberatelia) už takéto meradlá určite majú.

Viac sa dozviete napr. na:

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/95-prepocet-spotreby-zemniho-plynu-na-kwh