Dobrý deň, mienime v byte v štvorbytovom dome stare plynové kúrenie s kachlami GAMAT nahradiť etážovým kúrenim plynovým kotlom s prietok. ohrevom vody (cca 20-25 kW). Je možné realizovať odvod spalín cez obvodový múr s klasickým, resp. kondenzačným kotlom (turbo)? Takéto riešenie oproti komínu považujeme za praktickejšie. S pozdravom Timko

Ladislav Timko

Podmienky pre odvod spalín určuje od roku 2002 V Y H L Á Š K A  706 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2002.

Výpis z Vyhlášky: 

 2. Výška komína (výduchu) musí byť najmenej 5 m nad terénom. Prevýšenie komína nad hrebeňom strechy budovy musí byť v zariadeniach na spaľovanie palív s tepelným príkonom do 50 kW najmenej 0,5 m, v zariadeniach na spaľovanie palív s tepelným príkonom od 50 kW do 1 MW najmenej 1 m a v zariadeniach na spaľovanie palív s tepelným príkonom 1 MW a viac najmenej 3 m. Pri malých, stredných a veľkých technologických zdrojoch je potrebné voliť prevýšenie výduchu nad hrebeňom strechy primerane prevýšeniam komínov určených pre zariadenia na spaľovanie palív v závislosti od množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Pri sklone strechy menej ako 20°alebo pri plochej streche je potrebné voliť rovnaké prevýšenie, aké je určené pre šikmú strechu podľa tepelného príkonu zariadení na spaľovanie palív alebo veľkosti zdroja znečisťovania, zvýšené o 0,5 m. Pri určení prevýšenia treba v prípade plochej strechy vychádzať z výšky atiky a v prípade šikmej strechy so sklonom menej ako 20°treba požadované prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína nad strechu. V osobitných prípadoch možno aj pri šikmej streche so sklonom viac ako 20° vzťahovať prevýšenie k miestu vyvedenia komína nad strechu, ak sa na základe emisnoprenosového posudku preukáže rozptyl emisií, ktorý zabezpečí požiadavky podľa bodu 1. Prevýšenie komína určí príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa konkrétnych podmienok.

Zariadenia na spaľovanie zemného plynu s tepelným príkonom do 35 kW, u ktorých z technických dôvodov nie je možné odviesť spaliny nad strechu budovy, môžu mať za osobitných podmienok zverejnených vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyústenie na vonkajšiu stenu budovy.

To sa nevzťahuje na budovy, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. januári 2004, okrem zariadení s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 10 kW a menším.“(táto veta je z novely vyhlášky viď nižšie).

 Ak sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne výťahov, treba z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu prevýšenie komína osobitne posudzovať vo vzťahu k výške týchto objektov a ich vzdialenosti od komína.

 Novela vyhlášky 706/2002 z roku 2003 pod číslom 410/2003 priniesla tieto zmeny :

 41. V prílohe č. 6 bode 2 v piatej vete sa slová „emisnoprenosového posudku“ nahrádzajú slovami „odborného posudku“.

42. V prílohe č. 6 bode 2 v treťom odseku sa pripája táto veta: „To sa nevzťahuje na budovy, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. januári 2004, okrem zariadení s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 10 kW a menším.“.

43. V prílohe č. 6 bode 2 sa slová „komína (výduchu)“ nahrádzajú slovami „komín alebo výduch“.

44. Slovo „komín“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte prílohy č. 6 nahrádza slovami „komín alebo výduch“ v príslušnom tvare a slovo „výduch“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte prílohy č. 6 nahrádza slovami „komín alebo výduch“ v príslušnom tvare.