Prestavujem podkrovie a chcem tam samostatnú plynovú prípojku. Nové hodiny budú vonku a chcel by som vedieť kade môžem ťahať rúry alebo je lepšie hadice a akého priemeru??? Bude tam kotol na kúrenie a ohrev vody a sporák. Môžem dať prívod z vonku do zateplenia ? A hlavne vnútri musím ho dať do betónovej podlahy, alebo ho môžem viesť pod strechov , ktorá je osvetraná ???

Igor jati

Vo Vašom prípade ide o technickú zmenu (rekonštrukciu) existujúceho odberného plynového zariadenia. Prosím o dodržanie postupov, noriem a technických pravidiel pri rekonštrukcii. V prvom rade zabezpečenie súhlasu prevádzkovateľa distribučných sietí SPP – distribúcia. Viac na http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_zakaznici---kategorie/sk_domacnosti/sk_technicke-zmeny/sk_rodinny-dom .  Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete Vám bude slúžiť pre spracovanie projektovej dokumentácie na úpravu existujúceho odberného plynového zariadenia, ako aj k stavebnému konaniu, ktoré sa viaže k realizácii zmien odberného plynového zariadenia.

Pri samotnej realizácii zmien dodržať hlavne STN EN 1775: 2008 Plynovody na zásobovanie budov a podrobnejšie rieši požiadavky rozvodov plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 10 kPa a Technické Pravidlo Plyn TTP 704 01 z roku 2009 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách. V menovaných pravidlách sa o inom uvádza:

Projektovať odberné plynové zariadenia môže iba odborne spôsobilá osoba v súlade s príslušnými predpismi. Pre projektovanie rozvodov plynu platí STN EN 1775.

Montážne práce na OPZ vykonáva podnikateľ, ktorý má na túto činnosť oprávnenie, a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.