Dobrý deň , mám na Vás jednu prosbu. Chcem sa Vás spýtať, ako si vypočítam reálnu spotrebu plynu, nakoľko na plynomery sa počíta odpočet v metroch kubických a reálna spotreba na faktúre je vypočítaná v kWh... Akokoľvek som sa snažil dostať k výpočtu, neprišiel som na správnosť. Preto Vás prosím, poradte mi... Vopred Vám ďakujem a prajem ešte pekný deň.

Radovan Talian

Reálna spotreba zemného plynu je v m 3 odčítaná z Vášho plynomeru. Fakturácia je ale v kWh od 1.1.2008 v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 559/2007 Z.z.

 Pri prepočte z m 3 na kWh sa postupuje takto:

  1. Najprv sa vypočíta prepočítaný odber plynu , a to vynásobením nameraného odberu  plynu na meradle (plynomer) objemovým prepočítavacím číslom, ktoré zohľadňuje nadmorskú výšku príslušnej obce


nameraný odber plynu v m 3   x  objemové prepočítavacie číslo = prepočítaný odber plynu v m³


  2. prepočítaný odber plynu v m³ sa prevedie na dodané množstvo energie v plyne v kWh tak, že sa vynásobí priemerným spaľovacím teplom objemovým, uvedeným na faktúre:    


prepočítaný odber plynuv m³ x priemerné spaľovacie teplo objemové = dodané množstvo energie v plyne v kWh


 

Vysvetlivky:

Objemové prepočítavacie číslo : číslo, pomocou ktorého sa pre odberateľov kategórie domácnosti a maloodber z nameraného odberu plynu vypočíta prepočítaný odber plynu; je samostatne určené pre každú obec v závislosti od nadmorskej výšky, jeho hodnota sa pohybuje od 0,898 po 1,011. Zoznam všetkých obcí v SR s príslušným koeficientom (objemovým prepočítavacím číslom) je súčasťou vyhlášky a je tiež zverejnený na www.spp.sk .Hodnotu objemového prepočítavacieho čísla platného pre príslušnú obec nájdete aj na svojej vyúčtovacej faktúre.

Priemerné spaľovacie teplo objemové (kWh/m 3 ) : aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za účtovacie obdobie. Účtovacím obdobím je obdobie medzi dvoma odpočtami odberu plynu.Denné priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového sú zverejňované na www.spp-distribucia.sk . Príslušnú hodnotu priemerného spaľovacieho tepla objemového  za uplynulé účtovacie obdobie nájdete na svojej vyúčtovacej faktúre.