Za jeden rok sme odobrali 26.827 m3 zemného plynu pre našu kotolňu v dome na Kolibe za čo nám bola fakturované 18.501€. Ak tieto kubíky prerátam na kWh ideálnym prevodom 10,55, potom dostávam sumu 10.572€ v dohodnutej tarife M4, čo v skutočnosti predstavuje, že nám bolo fakturované o 75% viac ako je teoretická hodnota. Preto sa pýtam či je toto navýšenie reálne a ak áno, ako sa prepočítáva skutočná spotreba z údaju plynomeru v m3 na fakturované kWh, respektíve aký sa používa vzorec pre tento výpočet. Druhá otázka je či SPP montuje plynomer, ktorý zobrazuje spotrebu v kWh, prípadne v reálnych hodnotách podľa denných teplôt a tlaku a ak áno čo máme urobiť, aby nám bol takýto plynomer namontovaný. Pretože tento stávajúci je pre spotrebiteľa nejasný a závádzajúci a prakticky nekontrolovateľný zo strany zákazníka, čo už je otázka na iné orgány štátnej správy. Dokonca vytvára dojem, že dodávateľ si môže si môže fakturáciu upravovať podľa vlastnej predstavy a oficiálne cenníky sú len zdrap papiera. Ďakujem vopred za odpoveď.

Jozef Hacaj

Podľa Kalkulačky na prepočet množstva plynu (v m 3 ) na množstvo energie v plyne (v kWh) a výpočet informatívnej výšky zálohových platieb za opakované dodávky plynu podľa predpokladanej 12-mesačnej (ročnej) spotreby zemného plynu uverejnenej na našej stránke: http://www.spp.sk/plyn/domacnosti/sluzby-zakaznikom/ako-platim-za-plyn/kalkulacka-na-prepocet-preddavkov/?spotreba=20000&obec_id=511226&segment=mpo&form_sent=1 by ste v dnešných cenách zaplatili za 26 827 m 3 zemného plynu 18 512 EUR vrátane DPH a spotrebnej dane. Tento výpočet je orientačný,  nakoľko sa spotreba zemného plynu prepočítava priemerným spaľovacím teplom objemovým zemného plynu dodaného za  fakturačné obdobie. Neviem prísť na to ako ste vypočítali uvedenú hodnotu 10 572€.

 V zmysle Obchodných podmienok :

Ak vzniknú chyby pri vyfakturovaní odberu plynu z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej sadzby, z dôvodu nesprávneho výpočtu a pod., majú Odberateľ a Dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných súm.

Odberateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne, a to:

- písomne, zaslaním na adresu Dodávateľa

- e-mailom na e-mailovú adresu: biznislinka@spp.sk

- faxom, na tel.číslo: 02/5869 9010

- telefonicky na Biznis linke 0850 111 565

- osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre Dodávateľa.

V reklamácii je povinný uviesť dôvody jej uplatnenia.

 Plynomery na meranie spotreby plynu v kWh neexistujú. SPP – distribúcia dodáva pre odberateľov s ročnou spotrebou nad 60 tis. m 3  aj plynomer s tzv. prepočítavačom objemu plynu. Prepočítava dodaný zemný plyn podľa tlaku a teploty na odbernom mieste, ale stále v m 3 .