Zniženie nákladov na energiu - malé náklady - pravidelné odborné prehliadky

Viete, že plynárenská skrinka, v ktorej sa nachádza aj hlavný uzáver plynu, je dôležitým deliacim prvkom z hľadiska zodpovednosti?

Po hlavný uzáver plynu (HUP) ide o plynárenské zariadenie, za ktoré je zodpovedný distribútor zemného plynu (SPP-distribúcia, a.s.). Od HUP až po samotný spotrebič zemného plynu ide o odberné plynové zariadenie, za ktoré je zodpovedný odberateľ, čiže majiteľ nehnuteľnosti.

Pravidelné odborné prehliadky

V bytových domoch za spoločný rozvod plynu zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu. Za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch), vrátane plynových spotrebičov, zodpovedajú vlastníci bytov.

Odporúčame majiteľom vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska efektívnej prevádzky, ktorá vedie k úsporám energie. Preventívna prehliadka musí byť vykonaná odborne spôsobilou osobou. Interval prehliadky (kontroly) určuje výrobca v návode na obsluhu. Spravidla je odporúčaná raz ročne pri kotloch, raz za dva roky pri plynových sporákoch a raz za 3 roky čo sa týka plynových rozvodov.

Úspory je možné pri preventívnej prehliadke dosiahnuť najmä odstránením nasledovných nedostatkov:

Miesta nejčastejšich únikov plynu