Zniženie nákladov na energiu - najefektívnejšie - kotol

Výmenou staršieho kotla za moderný nízkoteplotný alebo kondenzačný v spojení s nízkoteplotným vykurovacím systémom s ekvitermickou reguláciou dosiahnete podstatne nižšie náklady na vykurovanie.

Klasický kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami. Najnižšia dovolená teplota vstupnej vody do kotla je obmedzená hodnotou 60°C. Teplota spalín býva v rozsahu 120 až 180 °C. Pri napojení na vykurovaciu sústavu musí byť za kotlom osadené zariadenie pre zabezpečenie dostatočne vysokej teploty vstupnej vody (spiatočky), aby nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách a následne k nízkoteplotnej korózii teplovýmennej plochy v mieste zaústenia vstupu vody do kotla. Energia zemného plynu, spaľovaného v týchto kotloch, je využitá na približne 80 %..

Nízkoteplotný kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami, pričom môže pracovať i s teplotami vstupnej vody do kotla 35 až 40 °C. Za určitých podmienok môže v kotle dochádzať ku kondenzácii, preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu odolnejšieho proti korózii. Väčšinou ide o liatinové článkové kotle. Teplota spalín býva v rozsahu 90 až 140°C. Napojenie na vykurovaciu sústavu môže byť priame bez zmiešavacích armatúr s priamym riadením výkonu kotla podľa vonkajšej teploty. Využitie energetického obsahu spaľovaného zemného plynu sa pohybuje na úrovni 83 %.

Kondenzačný kotol je navrhnutý zámerne pre kondenzačnú prevádzku, čo znamená, že priamo v kotle má dochádzať ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu plne odolného korózii. Používa sa nerezová oceľ alebo hliníkovo - horčíková zliatina. Kondenzát z kotla musí byť trvalo odvádzaný. Využitím kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu. Teplota vstupnej vody do kotla nie je obmedzovaná. Teplota spalín je v rozsahu 40 až 90°C v silnej závislosti na teplote vstupnej vody tepelnej sústavy a tiež na okamžitom využití kotla. Keďže teplota spalín je nízka a nestačila by pre vytvorenie dostatočného ťahu v komíne, a tým k bezpečnému odvodu spalín, musí byť v kondenzačnom kotle vzduchový alebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupujúce do komína sú mokré. Preto komínová konštrukcia musí odolávať vlhkosti a taktiež vnútornému pretlaku. Kondenzačné kotly, vďaka svojej konštrukcii, umožňujúcej využívať aj kondenzačné teplo spalín, dokáže využiť energiu spaľovaného zemného plynu až na 97 %.

Využitia energie - srovnanie

Pri výmene kotla sa poraďte so skúseným projektantom. Dôležitá je účinnosť kotla a potrebný výkon na vykurovanie, ktorý sa rovná tepelným stratám vášho objektu.

Optimálnu spotrebu plynového kotla dosiahnete aj dodržaním intervalu pravidelnej kontroly kotla (podľa návodu výrobcu), spravidla raz za rok. Kontrolu kotla prípadne jeho vyčistenie a nastavenie zverte odbornej firme.