Čo je výhrevnosť zemného plynu?

Výhrevnosť Qi je teplo uvoľnené úplným spálením jednotkového množstva plynu so stechiometrickým množstvom kyslíka alebo vzduchu (také množstvo, pri ktorom teoreticky dôjde k dokonalému spáleniu), pri konštantnom tlaku a teplote, pričom všetky produkty spaľovania ochladené na východiskovú teplotu sú v plynnom stave. Pre vykurovacie plyny sa obvykle teplo a výhrevnosť vyjadrujú v kWh.m-3 resp. v MJ.m-3 , kde objemová jednotka je vyjadrená za normálnych podmienok, t.j. pri teplote 0°C a tlaku 101,325 kPa.