Čo je spaľovacie teplo zemného plynu?

Podľa definície je spaľovacie teplo Qs množstvo tepla uvoľnené úplným spálením jednotkového množstva plynu so stechiometrickým množstvom kyslíku alebo vzduchu pri konštantnom tlaku a teploty, pričom všetky produkty spaľovania ochladené na východiskovú teplotu sú v plynnom stave okrem vody, ktorá skondenzuje.

Hodnoty spaľovacieho tepla sa uplatňujú predovšetkým v plynárenstve, predstavujú hraničné množstvo energie získateľné z jednotkového množstva plynu za predpokladu ochladenia spalín pod ich rosný bod. Tento predpoklad je splnený pri moderných kondenzačných plynových spotrebičoch.

Pomer Qs/Qi je pri bežných plynoch hodnotou blízkou 1,11, čo znamená, že spaľovacie teplo je približne o 11 % vyššie ako výhrevnosť.

Aktuálne hodnoty výhrevnosti a spaľovacieho tepla.