Zvolený jazyk
 

 

Slnko je najväčším generátorom čistej elektriny
vyprodukovanej bez škodlivých emisií skleníkových plynov.

V slnku má pôvod všetka obnoviteľná energia, bežne využívaná na Slovensku.
Slnko ohrieva atmosféru, čo je príčinou cirkulácie vzduchu a vody, a teda je pôvodným zdrojom veternej a vodnej energie. Navyše slnečná energia je nevyhnutá pre fotosyntézu, a teda aj pre rast biomasy, čo opäť vieme energeticky využiť. Obnoviteľné zdroje zo Slovenska využívate
so službou  Čistá elektrina od SPP.*

Pridajte si Čistú elektrinu od SPP len za 2 eurá mesačne navyše.

* Čistá elektrina od SPP je určená odberateľom elektriny.

Chcem službu Čistá elektrina

Prečo je dobré pridať si k odberu elektriny Čistú elektrinu?

 

Pozitívny vplyv na ovzdušie

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (slnka, vetra, vody, geotermálnej energie) nezaťažuje našu planétu žiadnymi škodlivými emisiami. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie má pozitívny vplyv na životné prostredie.

 

Znižujeme uhlíkovú stopu

Pri výrobe Čistej elektriny od SPP nevznikajú emisie a domácnosti, ktoré využívajú túto službu, znižujú produkciu uhlíkovej stopy zo spotrebovanej elektriny až o 94 % a pomáhajú tak zachovať biodiverzitu. K službe Čistá elektrina vám pridáme aj video s radami, vďaka ktorým môžete ušetriť až 60 eur ročne.

 

Obnoviteľné zdroje energie

Slnko, voda, vietor, geotermálne pramene, biometán, bioplyn či plyn z čističiek odpadových vôd sú obnoviteľné zdroje energie. Vďaka ich prirodzenej obnove môžeme efektívne vyrábať a využívať elektrinu v každej domácnosti. Čistá elektrina od SPP je vyrábaná čisto zo slovenských zdrojov.

 

Relatívne neobmedzený zdroj

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa v prírode vyskytujú neustále a ich objem sa obnovuje, čo znamená, že výroba elektriny z OZE je šetrná k životnému prostrediu a môžeme ju vyrábať tak dlho, ako sa budú zdroje obnovovať.

 

Pozrite si mapu slovenských výrobcov elektriny
z obnoviteľných zdrojov

Hľadať

 

 

 

Vďaka produktu Čistá elektrina od SPP môže mať aj vaša domácnosť elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, a to len za 2 eurá mesačne. Okrem tejto sumy platíte štandardné platby za dodávku elektriny.

Odoberáte elektrinu od iného dodávateľa,
ale chcete Čistú elektrinu od SPP?

Prejdite k nám, je to jednoduché.

 

 

Ako si u nás môžete objednať elektrinu?

Nechajte nám telefonický kontakt a radi vám povieme viac

  Súhlasím, aby Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B, IČO: 35 815 256 („SPP“) získaval a spracúval moje osobné údaje uvedené v tomto elektronickom formulári, a to v rozsahu telefónne číslo, na účely a po dobu nevyhnutnú na evidenciu a vybavenie mojej požiadavky získať viac informácií o produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, najviac však po dobu 1 mesiaca, pričom súhlasím, aby ma SPP za týmto účelom kontaktoval priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

 

 

Využívaním Čistej elektriny od SPP
uvoľníte do ovzdušia asi o 440 kg CO2 ročne menej.

Buďte aj vy súčasťou pozitívnej zmeny a spoločne prispejme k čistejšiemu životnému prostrediu, ktoré tak zachováme aj pre ďalšie generácie.

 

Najčastejšie otázky

Riešenie na rozlíšenie elektrickej energie podľa jej pôvodu v zásuvke neexistuje. Bez ohľadu na to, že technicky nie je možné rozlišovať elektrinu, ktorá už je v elektrizačnej sústave, je prostredníctvom záruk pôvodu možné priradiť špecifické množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) k spotrebe u konkrétneho zákazníka. Na základe nášho produktu a v zmysle zákona o obnoviteľných zdrojoch energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby sa SPP zaväzuje nakúpiť pre zákazníka záruky pôvodu elektriny z OZE zodpovedajúce množstvu ním spotrebovanej elektriny. Systém záruk pôvodu zároveň garantuje, že každá záruka pôvodu a k nej prislúchajúca elektrina z OZE je „použitá“ len raz, a to vo vzťahu k dodávke a spotrebe elektriny u konkrétneho zákazníka. So zárukou pôvodu je spojené právo SPP ako dodávateľa elektriny uviesť elektrinu pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi ako elektrinu vyrobenú z OZE. Vstupom elektriny vyrobenej z OZE do distribučnej sústavy zvyšujeme celkový podiel takto vyrobenej elektriny v distribučnej sústave.

Elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie elektrina, ktorej pôvod je možné preukázať zárukou pôvodu. Obnoviteľným zdrojom energie je nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, ide napríklad o vodnú energiu, slnečnú energiu, veternú energiu alebo geotermálnu energiu, biometán, bioplyn či plyn z čističiek odpadových vôd. Elektrina z OZE pochádza výlučne zo Slovenska, to znamená, že je vyrobená na Slovensku.

Keďže je možné presne preukázať, odkiaľ elektrina z OZE pochádza a kto ju vyrába, SPP je garantom toho, že elektrina vyrobená na Slovensku tu aj ostáva. Výberom produktu Čistá elektrina sa každý zákazník podieľa na ochrane životného prostredia a zrýchlení prechodu k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov.

Princíp Čistej elektriny od SPP je postavený na reálnych, veľmi jednoducho preukázateľných faktoch. SPP už viac ako rok vykupuje elektrinu z OZE od približne 2 800 výrobcov z celého Slovenska, čím sa stal lídrom na Slovensku vo výkupe OZE. Objem výkupu v roku 2020 predstavoval 88,69 %.

Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu z obnoviteľných zdrojov len za 2 eurá mesačne. Okrem tejto sumy platíte už len štandardné platby za dodávku elektriny.

Odoberáte elektrinu od iného dodávateľa, ale chcete Čistú elektrinu od SPP?
Prejdite k nám, je to jednoduché.

 

 

▲ Hore