V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

1. Vyplnenie údajov
2. Rekapitulácia
3. Žiadosť odoslaná

Online žiadosť

Využite najjednoduchší spôsob objednania elektriny cez online žiadosť

Pre úspešné dokončenie žiadosti budete potrebovať vyúčtovaciu faktúru alebo zmluvu o dodávke elektriny.

Ak v súčasnosti využívate SPP ako svojho dodávateľa plynu, máte nárok na výhody produktu  Dve Energie a k vyplneniu žiadosti budete potrebovať aj vyúčtovaciu faktúru alebo zmluvu o dodávke plynu.

Na základe vami zadaných údajov pripravíme návrh zmluvy, ktorý vám zašleme na vašu korešpondenčnú adresu.

V prípade, že máte s vyplnením formuláru problémy, uveďte nám vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Súhlasím s mojou účasťou v súťaži „Letná TOP ponuka“ (ďalej len ako „Súťaž“), vyhlásenej spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:  35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 2749/B (ďalej len ako „Vyhlasovateľ súťaže“).

V tejto súvislosti súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s pravidlami Súťaže obsiahnutými v Štatúte súťaže, že s nimi súhlasím, a že sa zaväzujem ich dodržiavať. Beriem na vedomie, že úplné podmienky Súťaže sú obsiahnuté výlučne v Štatúte súťaže a že tento je v priebehu Súťaže dostupný na stránke www.spp.sk.

Zároveň, ako dotknutá osoba, týmto udeľujem Vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, tel. číslo a e-mailová adresa, za účelom mojej účasti v Súťaži (najmä, ale nie výlučne, v spojení s vyhodnotením, žrebovaním, oznámením výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a miesta bydliska výhercov na webovej stránke Vyhlasovateľa, odovzdaním výhier výhercom a/alebo overovaním výhercov), a zároveň s poskytnutím a sprístupnením osobných údajov zmluvným partnerom Vyhlasovateľa, a to na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže, najviac na tri mesiace po skončení Súťaže.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Potvrdzujem, že Vyhlasovateľ súťaže ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o mojich právach, ako dotknutej osoby, prostredníctvom Štatútu súťaže a svojho webového sídla (www.spp.sk). Súhlasím, aby povinnosť Vyhlasovateľa súťaže informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Vyhlasovateľa www.spp.sk.

Beriem na vedomie, že SPP spracúva moje osobné údaje uvedené v tejto elektronickej žiadosti za účelom výkonu činností SPP podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä na účely uzatvorenia zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Beriem na vedomie, že na uzatvorenie zmluvy je potrebné, aby SPP spracúval údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu a štátna príslušnosť odberateľa. Súhlasím so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP uvedených v tejto elektronickej žiadosti a/alebo poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou SPP, za účelom výkonu činností SPP podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä na účely uzatvorenia zmluvy aj nad rámec nevyhnutný pre uzatvorenie zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu. Súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP (www.spp.sk).

▲ Hore