Zvolený jazyk

Sadzby

Dodávateľ elektriny uplatňuje na odbernom mieste sadzbu dodávky, ktorá zodpovedá sadzbe evidovanej distribučnou spoločnosťou. Na základe spôsobu merania a účelu využitia rozdeľujeme sadzby na:

 

Jednotarifnú sadzbu - DD1, DD2

Princípom jednotarifnej sadzby je, že cena elektriny je rovnaká bez ohľadu na to, kedy ju počas dňa alebo týždňa spotrebujete.

 

Dvojtarifné sadzby pre bežné účely - DD3, DD4

Sadzba vo všeobecnosti je výhodná pre odberateľov, ktorí vedia riadiť svoju spotrebu elektriny. Viac...

Dvojtarifné sadzby sú vhodné pre odberateľov, ktorí vedia spotrebovať podstatnú časť elektriny v čase nízkej tarify (NT) napríklad na akumulačný ohrev vody. NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.

Hranica výhodnosti jedno a dvojtarifných sadzieb je daná distribučným územím a mierou využitia nízkej tarify. Odporúčame uvažovať o tejto zmene na dvojtarif pri viac ako 40%-tnom využití spotreby v čase NT. Zmena tarifikácie je spojená s výmenou meradla a nutnosťou uzavretia novej zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou. Môže byť spojená s fakturovaním nákladov na výmenu meradla alebo úpravami odberného miesta.

 

Dvojtarifná sadzba pre vykurovanie – DD5

Sadzba je určená pre odberné miesta vybavené elektrickým priamo výhrevným vykurovaním. Viac...

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie počas platnosti VT.

 

Dvojtarifná sadzba pre vykurovanie – DD6

Sadzba je určená pre odberné miesta vybavené tepelným čerpadlom. Viac...

Doba platnosti NT je minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie počas platnosti VT.

 

Dvojtarifné sadzby na víkendové odbery – DD7

Sadzba sa poskytuje iba na strednom Slovensku. Viac...

Dvojtarifné sadzba je určená pre odberateľov, ktorí spotrebúvajú elektrinu zväčša cez víkend.Poskytuje nízke pásmo od piatka 15.00 hod. do pondelka 6.00 hod. Ak nie je plánované víkendové využitie elektriny aspoň 65% odporúčame radšej jednotarifnú sadzbu DD1.

 

Dvojtarifná sadzba pre akumulačné vykurovanie – DD8

Sadzba sa poskytuje iba na strednom Slovensku. Viac...

Dvojtarifná sadzba s dĺžkou uplatňovania NT v rozsahu minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase pásma VT s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov.

 

▲ Hore