Zvolený jazyk

Informácie
pre zákazníkov
Slovakia Energy

 

 

SPP, ako dodávateľ poslednej inštancie,  poskytuje v súčasnosti plynulé dodávky zemného plynu pre všetkých odberateľov spoločnosti Slovakia Energy, s.r.o., ktorá ukončila svoju činnosť.

Dodávateľmi poslednej inštancie pre elektrinu sú spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a Východoslovenská energetika, a.s. (VSE), vždy podľa územného zaradenia odberného miesta.

SPP ponúka možnosť uzatvoriť novú zmluvu bývalým zákazníkom spoločnosti Slovakia Energy a stať sa tak ich novým dodávateľom. 
Noví zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, SPP ich bude kontaktovať a dohodne najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu.

Odberatelia elektriny v kategórii domácnosti sa tiež môžu stať novými zákazníkmi SPP aj pre dodávku elektriny.

Nechajte nám kontakt a zašleme vám novú zmluvu

Zadajte v tvare 0xxxxxxxxx

Zadajte v tvare 51xxxxxxxx

Korešpondenčná adresa

Beriem na vedomie, že SPP spracúva moje osobné údaje uvedené v tejto elektronickej žiadosti za účelom výkonu činností SPP podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä na účely uzatvorenia zmluvy, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia uzatvorenej zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného alebo zmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Beriem na vedomie, že na uzatvorenie a plnenie zmluvy je nevyhnutné, aby SPP spracúval údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo bankového účtu odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla je nevyhnutným na plnenie zmluvy v prípade, ak odberateľ a SPP tieto údaje budú využívať na vzájomnú komunikáciu, alebo odberateľ bude využívať služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolí elektronické zasielanie faktúr.
  Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach odberateľa ako dotknutej osoby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke SPP na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov a na ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.
 

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

 

Najčastejšie otázky

Noví zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, skontaktujeme sa s nimi listom a dohodneme najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu. SPP ako dodávateľ poslednej inštancie zabezpečuje dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (SE), ktorá ukončila svoju činnosť. Nemusíte sa obávať prerušenia dodávok plynu.

Ponúkame odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzatvoriť s SPP zmluvu o dodávke plynu v štandardnom režime, t. j. za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom.

Odporúčame vám zmeniť svoje platobné príkazy v bankách a zadať v trvalých príkazoch/inkasách kontaktné údaje nového dodávateľa.

Okrem možnosti uzatvoriť s SPP zmluvu o dodávke plynu za regulovanú cenu sa môžete rozhodnúť pre SPP ako svojho nového dodávateľa elektriny. Sme pripravení dodať vám elektrinu za štandardné regulované ceny ako svojim ostatným zákazníkom. Nebudete teda platiť výrazne vyššiu cenu stanovenú pre režim dodávky poslednej inštancie.

O dodávku elektriny môžete požiadať online na stránke https://www.spp.sk/sk/domacnosti/elektrina/online-ziadost/. Môžete tiež vyplniť žiadosť o dodávku elektriny a doručiť nám ju do SPP na adresu Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. Na úspešné vyplnenie žiadosti budete potrebovať faktúru od predchádzajúceho dodávateľa energií.

Nie, netreba, skontaktujeme sa s vami listom s postupom a vyplnenou zmluvu, ktorú stačí poslať poštou. Ak sa však rozhodnete pre osobnú návštevu, môžete sa stretnúť s dlhšími čakacími lehotami.

V režime DPI v dodávke zemného plynu ste ako bývalý zákazník Slovakia Energy od 8. 10. 2021.

SPP je dodávateľom poslednej inštancie výlučne pre dodávku plynu. Dodávateľmi poslednej inštancie pre elektrinu sú spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE), a Východoslovenská energetika, a.s. (VSE), vždy podľa územného zaradenia odberného miesta. V režime DPI pre elektrinu ste od 9. 10. 2021.

Môžete u dodávateľa poslednej inštancie zostať alebo uzatvoriť zmluvný vzťah s iným dodávateľom plynu a elektriny. SPP vám ponúka možnosť okrem plynu uzatvoriť zmluvu na elektrinu za bežne ceny, ako ponúkame ostatným svojim zákazníkom.

V režime DPI budete mať dodávku plynu za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom.

SPP ako dodávateľ poslednej inštancie zabezpečuje dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorá ukončila svoju činnosť. Ubezpečujeme odberateľov plynu, že sa v súvislosti so vzniknutou situáciou v žiadnom prípade nemusíte obávať prerušenia dodávok plynu. Ponúkame odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzatvoriť s SPP zmluvu o dodávke plynu v štandardnom režime, t. j. za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom.

Nemusíte vyvinúť žiadnu aktivitu, skontaktujeme sa s vami a dohodnete si s nami najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu.

Budete platiť SPP. Po tom, ako podpíšete zmluvu, vám pošleme rozpis preddavkových platieb s dátumom ich splatnosti.

Nie, už nie je potrebné platiť preddavky SE, nakoľko tento dodávateľ ukončil svoju činnosť a vy ste v režime DPI. Preddavkové platby budete v režime DPI uhrádzať SPP.

Konečné vyúčtovanie vám spoločnosť Slovakia Energy vystaví najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia podkladov od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, čo je pre plyn SPP – distribúcia, a.s.

Na odpočet spotreby zemného plynu bude použitý typový diagram dodávok, teda spotreba bude vypočítaná na základe odhadu, čo je bežný postup pri odpočtoch. Ak však predsa len chcete nahlásiť odpočet, je potrebné osloviť prevádzkovateľa distribučnej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.

Konečné vyúčtovanie vám vystaví spoločnosť Slovakia Energy, preto akékoľvek nejasnosti na faktúre je nutné komunikovať s týmto dodávateľom, https://www.slovakiaenergy.sk/.

 

 

▲ Hore