Zvolený jazyk

Aký druh tarify si vybrať

D1 (Varíme)

Druh tarify je vhodný pre tých, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie.

Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 0 do 2 138 kWh vrátane (približne od 0 do 200 m3 vrátane).

D2 (Ohrievame)

Druh tarify je vhodný pre tých, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody (menšie rodinné domy aj na vykurovanie).

Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

D3 (Kúrime)

Druh tarify je vhodný pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane (približne od 1 700 do 4 000 m3 vrátane).

D4 (Kúrime)

Druh tarify je vhodný pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane (približne od 4 000 do 6 500 m3 vrátane).

D5 (Kúrime maxi)

Druh tarify je vhodný pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane (približne od 6 500 do 7 951 m3 vrátane).

D6 (Kúrime maxi)

Druh tarify je vhodný pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane (približne od 7 951 do 9 355 m3 vrátane).

D7 (Kúrime maxi)

Druh tarify je vhodný pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne od 9 355 do 28 064 m3 vrátane).

D8 (Kúrime maxi)

Druh tarify je vhodný pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu. Rozpätie v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 300 000 kWh do 641 400 kWh (približne nad 28 064 m3).

 

Zvolený druh tarify by mal zodpovedať odobratému množstvu plynu. Mali by ste si teda zvoliť tarifu, v rozpätí ktorej očakávate odber plynu na Vašom odbernom mieste.

Pri voľbe tarify odporúčame zohľadniť odobraté množstvo plynu v predchádzajúcom období, ako aj to, či v nadchádzajúcom období predpokladáte nejaké technologické alebo iné zmeny charakteru vášho odberu. Pokiaľ predpokladáte, že na odbernom mieste bude v budúcnosti nižšia alebo vyššia spotreba (napríklad v dôsledku rekonštrukcie alebo zmeny charakteru odberu plynu), je vhodné takúto skutočnosť zohľadniť a zvoliť si zodpovedajúci druh tarify.

Druh tarify, ktorý nebude zodpovedať odobratému množstvu plynu môže pri vyúčtovaní spotreby viesť k dodatočným poplatkom účtovaným zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. SPP, ako dodávateľ plynu nevie výšku týchto poplatkov ovplyvniť a v súlade s cenníkom a obchodnými podmienkami vám ich v plnej výške len prefakturuje.

Množstvá distribuovaného plynu do jednotlivých odberných miest majú zodpovedať tarifám podľa cenového rozhodnutia ÚRSO pre PDS1 (rozpätie odberu plynu pre jednotlivé tarify je uvedené vyššie). Keďže fixná mesačná sadzba a sadzba za odobratý plyn ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa mení v závislosti od zvoleného druhu tarify, v prípade odlišného odberu plynu môže byť zo strany preváckovateľa distribučnej siete (SPP - distribúcia, a.s.) uplatnená iná výška cien. PDS je v zmysle cenového rozhodnutia oprávnený uplatniť ceny prislúchajúce k tarife podľa skutočne spotrebovaného množstva plynu v prípade ak množstvo distribuovaného plynu nezodpovedá zvolenej tarife.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom Zákazníckej linky SPP 0850 111 363, emailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, prípadne nás navštívte v ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.


1 Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0020/2017/P z 31. októbra 2016, ktorým Úrad schválil pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete („PDS“) tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 v znení rozhodnutia Úradu č. 0089/2017/P z 25. januára 2017.

 

Pridajte si k odberu plynu aj našu elektrinu a my vám ju dáme výhodnejšie.

Viac informácií

 

Aktuálne cenníky

 

▲ Hore