V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Kominárske služby od SPP

Ochráňte svoj dom pred požiarom a ušetrite na energiách

 

Prečo treba mať komín v dobrom technickom stave

 • Predídete požiaru
 • Zlepšíte ťah komína
 • Zabránite úniku nebezpečných spalín dovnútra vášho domu
 • Zefektívnite horenie paliva
 • Predĺžite životnosť komína

Viete, že...

až 90 % požiarov rodinných domov na Slovensku je spôsobených zlým technickým stavom komína?

 

Kedy skontrolovať komín

 • Prehliadku je najvhodnejšie absolvovať vždy pred vykurovacou sezónou
 • Kontrola komína minimálne raz ročne je povinná podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.z.

 

Ako si zabezpečiť Kominárske služby od SPP

 1. Overte si dostupnosť kominára podľa PSČ vášho komína a vyplňte kontaktný formulár
 2. Zmluvný kominár vás bude kontaktovať do niekoľkých dní
 3. Dohodnete si termín kontroly a predbežnú cenu priamo so zmluvným kominárom
 4. Za prehliadku komína platíte priamo kominárovi
 5. Kominár vám vystaví Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína

 

[+]
Čo zahŕňa čistenie, kontrola a preskúšanie komína

(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva

 • posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
 • kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
 • vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
 • kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču. 
 

(2) Preskúšanie komína sa vykonáva

 • skúškou plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
 • posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
 • kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
 • kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču. 
 

(3) Na vykonávanie prác podľa odsekov 1 a 2 musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia

 
Ľutujeme, ale v tejto lokalite službu neposkytujeme. Skúste sa obrátiť na www.najdikominara.sk.
Výborne! Kominárske služby poskytujeme aj vo vašej lokalite.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu údajov mnou uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle Spoločnosti a/alebo poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 1 mesiac. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore