Zvolený jazyk
 
S Uhlíkovou stopkou sme spoločne vysadili už viac ako
250 000 stromov

Najväčším filtrom CO2 na Slovensku je les.
Môže ho vysádzať aj vaša Uhlíková stopka od SPP.
Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu.

 

Prečo sa rozhodnúť pre Uhlíkovú stopku?

Spoločne
vysádzame stromy

Za každú Uhlíkovú stopku vysadíme za vás 4 stromy ročne.

Spoločne
chránime prírodu

Vďaka našim odborným radám znižujeme uhlíkovú stopu, a tým šetríme prírodu.

Spoločne
šetríme peniaze

S naším poradenstvom ušetríte desiatky eur ročne.

 

 

 

Zvoľte si službu Uhlíková stopka už od 3 eur,
ktorá vysádza lesy v chránených oblastiach Slovenska.

Uzatvorte zmluvu online

Po vyplnení údajov vo formulári vám vygenerovanú zmluvu
zašleme na vami zadaný e-mail.

 
Beriem na vedomie, že SPP spracúva moje osobné údaje uvedené v tejto elektronickej žiadosti za účelom výkonu činností SPP podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä na účely uzatvorenia zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Beriem na vedomie, že na uzatvorenie zmluvy je nevyhnutné, aby SPP spracúval údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo bankového účtu odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla je nevyhnutným na plnenie zmluvy v prípade, ak odberateľ a SPP tieto údaje budú využívať na vzájomnú komunikáciu, alebo odberateľ bude využívať služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolí elektronické zasielanie faktúr.
  Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach odberateľa ako dotknutej osoby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke SPP na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov a na ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.

 

S Uhlíkovou stopkou navyše získate:

Kartičky s konkrétnymi radami, ako môžete v každodennom živote znížiť svoju spotrebu energií, a tým aj uhlíkovú stopu. Kartičky dostanete pri podpise zmluvy.

Video s odborným poradenstvom. Pošleme vám ho raz ročne na váš e-mail.

Personalizované rady zamerané na váš životný štýl a praktické tipy, ako znižovať uhlíkovú stopu. Pošleme vám ich raz za 3 mesiace na váš e-mail.

Zakúpením služby Uhlíková stopka od SPP získate personalizovaný Zelený certifikát, kde bude vyčíslená vaša pomoc prírode. Bude to dôkaz toho, že naša spoločná snaha o zelenšie a zdravšie Slovensko má zmysel.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pozrite si, kde všade sme už vysadili stromy

 

Najčastejšie otázky

  • Nepriama kompenzácia uhlíkovej stopy (z anglického slova „offsetting“) je forma znižovania už vytvorenej uhlíkovej stopy. Nepriamo kompenzovať uhlíkovú stopu možno prostredníctvom investícií do aktivít iných subjektov, ktorými pomáhajú znižovať uhlíkovú stopu v budúcnosti. Napríklad výsadbou stromov alebo výstavbou nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
  • Aby bola nepriama kompenzácia uhlíkovej stopy efektívna, mali by byť podporené projekty trvalé. Napríklad v prípade podpory výsadby stromov by malo byť garantované, že v budúcnosti nebudú vyťažené. Preto sadíme stromy práve v chránených územiach.
  • Offseting, či už vo forme výsadby stromov alebo podporou investícií do nových projektov na znižovanie emisií v budúcnosti, však môže byť len doplnkovým nástrojom pri znižovaní uhlíkovej stopy a mali by slúžiť na elimináciu uhlíkovej stopy, ktorú objektívne nemôžeme odstrániť alebo znížiť inými aktivitami.
  • Uhlíková stopa by mala byť znižovaná predovšetkým znižovaním spotreby energie, podporou rozvoja OZE, obmedzením nákupu nových vecí alebo preferenciou alternatívnych foriem dopravy v porovnaní s autom a lietadlom. Práve rady, ako uhlíkovú stopu znížiť, môžete získať v rámci Uhlíkovej stopky od SPP.
  • Za kľúčové nástroje na dosiahnutie uhlíkovej neutrality považujeme v SPP zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj OZE. Sme si vedomí svojej zodpovednosti. Preto SPP investuje do rozvoja vlastnej výroby energií z OZE, energetických služieb a produktov zameraných na znižovanie spotreby energie. Bližšie informácie nájdete tu.

Podľa zdrojov Európskej environmentálnej agentúry je dospelý strom schopný absorbovať až 22 kg emisií CO2 ročne. Stromy pritom zachytávajú najvyššie množstvo emisií CO2 vo veku 20 až 30 rokov. Mladšie stromy zachytávajú nižšie množstvo emisií CO2, konkrétne cca 6 kg emisií CO2 ročne. Pri výpočte hodnoty emisií CO2 absorbovaných jedným stromom sme zohľadnili priemerné hodnoty zachytávania a priemerné obdobie, v ktorom strom emisie CO2 absorbuje v trvaní od 25 do 40 rokov. Konzervatívny odhad absorpcie cca 10 kg CO2 ročne na jeden strom v dlhodobom horizonte predstavuje hodnotu 400 kg emisií CO2. Pre doplnenie, miera zachytávania CO2 stromami závisí okrem teplotného pásma, veľkosti stromu aj od druhu stromu. Preto vysádzame stromy rôznych druhov.

https://www.eea.europa.eu/articles/forests-health-and-climate-change/key-facts/trees-help-tackle-climate-change
http://urbanforestrynetwork.org/benefits/air%20quality.htm

SPP pri výbere zmluvných partnerov zohľadňoval záujem zrealizovať výsadbu v chránených územiach zasiahnutých kalamitou. Pri výbere zmluvných partnerov, s ktorými SPP spolupracoval pri výsadbe, postupoval SPP v súlade s princípmi transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti.

SPP nie je verejným obstarávateľom a neobstaráva tovary, služby alebo stavebné práce podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní („Zákon o verejnom obstarávaní“). Napriek uvedenému SPP, v záujme vysokej úrovne transparentnosti pri obstarávaní tovarov a služieb, uplatňuje postupy napĺňajúce princípy smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ a Zákona o verejnom obstarávaní.

Hodnota takmer 6 ton emisií CO2 ročne zodpovedá priemernej uhlíkovej stope občana Slovenska. Priemerná uhlíková stopa občana Slovenska zohľadňuje zverejnené dáta o celkových emisiách skleníkových plynov Slovenska, ktoré boli v roku 2019 cca 39,948 mil. ton emisií skleníkových plynov, z toho cca 33,773 mil. ton emisií CO2, a ich prepočet celkovým počtom 5,459 mil. obyvateľov Slovenska. Uvedené hodnoty teda zohľadňujú celkovú uhlíkovú stopu občanov Slovenska prepočítanú na jedného obyvateľa. Hodnota cca 6 ton emisií CO2 ročne sa môže v závislosti od konkrétneho občana líšiť. Vaša uhlíková stopa môže byť vyššia alebo nižšia a viete si ju vypočítať na nižšie uvedenom linku.

https://iness.sk/sk/emisne-konto-slovenska
https://www.minzp.sk/spravy/vypocitaj-si-svoju-stopu.html
https://www.minzp.sk/files/iep/metodika_uhlikova_stopa.pdf


SPP vždy sadí viac sadeníc, ako by malo podľa záväzku v rámci uzavretých zmlúv k produktu Uhlíková stopka od SPP či Uhlíková 100. Robíme tak práve preto, že počítame s tým, že nie všetky stromy sa môžu dožiť dospelosti. Prípadné sucho nie je možné ovplyvniť, ale sadením obaľovaných sadeníc dávame stromčekom podstatne vyššiu šancu na prijatie oproti voľnokorenným. Čo sa týka lykožrúta, podľa odborníkov zo Správy TANAP-u, podkôrnik napáda až dospelé stromy, čo však neznamená, že nebudú napadnuté aj stromy vysadené s pomocou SPP. Taktiež je možné, že si na sadeniciach pochutia niektoré divo žijúce zvieratá. Medvede však po sadeniciach nešliapu, z tých preto netreba mať obavu.

Pri vizualizácii miesta výsadby stromov zohľadňujeme aj toleranciu v presnosti umiestnenia výsadby a technických možností lokalizácie na mape. Vzhľadom na to, že výsadba prebieha v chránených územiach, je nutné rátať aj s prirodzenými faktormi, ktoré môžu mať vplyv na životný cyklus vysadených stromčekov, ako napr. vplyvy počasia, pohyb a strava divokých zvierat či čas, kým zo sadeničiek vyrastú dospelé stromy. V prípade, ak plánujete návštevu výsadbovej lokality, dbajte, prosíme, na to, aby ste dodržali všetky pravidlá či obmedzenia pohybu osôb v rámci takéhoto chráneného územia, vyplývajúce najmä z návštevného poriadku či stupňa ochrany daného územia.

Cieľom uhlíkových kreditov je umožniť nepriamo kompenzovať už vytvorenú uhlíkovú stopu prostredníctvom investícií do aktivít iných subjektov, ktoré pomáhajú znižovať uhlíkovú stopu v budúcnosti. Ide napríklad o projekty výsadby stromov či zamedzenia odlesňovaniu alebo o výstavbu nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie.

SPP prostredníctvom uhlíkových kreditov v rámci produktov Uhlíková stopka a Uhlíková 100 podporuje len také projekty, ktoré dosiahli medzinárodnú certifikáciu „Verified Carbon Standard“ alebo „Gold Standard for the Global Goals“. V súčasnosti ide o nasledujúce projekty:

SPP nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za skutočnú realizáciu projektov podporených prostredníctvom nákupu uhlíkových kreditov, nemá žiaden vplyv na ich stav, funkčnosť či prevádzkovanie a ani žiadnym iným spôsobom nezodpovedá za tieto projekty.

 

▲ Hore