Zvolený jazyk

Ceny

Informácia o integrovanej cene za dodávku elektriny od SPP

Celkovú (integrovanú) cenu elektriny, ktorú platíte svojmu dodávateľovi, môžeme rozčleniť na viac častí. Cena za dodávku elektriny tvorí približne tretinu a zvyšnú časť dodávateľ odvádza ďalším subjektom.

Viac

Pozn: Jednotlivé časti ceny sú prepočítané s použitím priemernej integrovanej ceny za rok 2015.

Distribúcia - Zložky ceny


Fixná mesačná platba

  • Stála mesačná platba za distribúciu Poplatok za rezervovanie „kapacity“ v sieti. Tento poplatok je fixný a platí sa v € za mesiac za jedno odberné miesto bez ohľadu na množstvo spotrebovanej elektrickej energie.

Platba závislá od spotrebovaného množstva elektriny

  • Variabilná zložka za distribúciu elektriny Poplatok je závislý od množstva spotrebovanej elektrickej energie. Je to poplatok, ktorý je vyúčtovávaný priamo za distribúciu elektrickej energie. U dvojtarifných sadzieb v delení na nízku a vysokú tarifu.

Ostatné služby - Zložky ceny


Platba závislá od spotrebovaného množstva elektriny

  • Tarifa za prevádzkovanie systému Poplatok zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov hlavne fenoménu fotovoltaika, platí, že vysoké výkupné ceny elektriny pre prevádzkovateľov fotovoltaických elektrárni hradia koncoví zákazníci.
  • Tarifa za straty pri distribúcii Tarifa za straty je rozdelená na straty technické a netechnické. Z fyzikálneho hľadiska vznikajú v sieťach elektrické straty, to znamená, že určité množstvo elektrickej energie sa premení na neužitočné teplo vznikajúce vo vodičoch. Takéto straty sa nazývajú technické straty. Medzi netechnické straty sa zaraďuje „čierny odber“ elektrickej energie.
  • Tarifa za systémové služby Sú poskytované za účelom udržania stability a bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy. To znamená, že z fyzikálneho hľadiska zatiaľ nevieme elektrickú energiu skladovať v takom veľkom množstve, preto musí v každom časovom okamihu platiť rovnosť výroba elektrickej energie = spotreba elektrickej energie. V praxi to znamená, že niektoré elektrárne musia byť prevádzkované ako rezervné zdroje (bežia, len v prípade potreby a v ostatnom čase sú v pohotovosti).
  • Odvod do jadrového fondu Poplatok, ktorým sú pokryté náklady na likvidáciu vyhoretého paliva z jadrových elektrární.

Spotrebná daň

  • Súčasťou ceny, a teda aj základu dane, je aj spotrebná daň na elektrinu. Základom dane je množstvo elektriny v kWh (MWh). Daň sa počíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane, ktorá je od roku 2010 stanovená vo výške 1,32 €/MWh.

Daň z pridanej hodnoty

  • Súčet všetkých položiek, ktoré tvoria cenu elektriny, nazývame základ dane. Zo základu dane je určená daň z pridanej hodnoty (DPH), jej sadzba pre tovary a služby je 20%.

Dodávka elektriny od SPP


Fixná mesačná platba

  • Stála mesačná platba za dodávku

Platba závislá od spotrebovaného množstva elektriny

  • Platba za dodanú elektrinu U dvojtarifných sadzieb v delení na nízku a vysokú tarifu.

 

Čo je Sadzba?

Sadzbu neurčuje SPP, ale je odbernému miestu priradená distribučnou spoločnosťou. Každá distribučná spoločnosť má svoje vlastné distribučné sadzby.

Čo je Tarifa?

Tarify, alebo tarifné produkty, sú vytvorené skupiny na základe toho, kedy a akým spôsobom vašu elektrinu využívate (napríklad či ju využívate len počas určitých hodín dňa, alebo len na zabezpečenie verejného osvetlenia a pod).

▲ Hore