Zvolený jazyk

Dôležité odkazy a informácie

Informácie o dodržiavaní štandardov kvality a informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny nájdete na týchto zdrojoch:

 

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky za rok 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk

Distribútori elektrickej energie Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk; Stredoslovenská energetika- distribúcia www.sse-d.sk; Východoslovenská distribučná, a.s. www.vsds.sk

Ministerstvo hospodárstva SR www.mhsr.sk

Ministerstvo živostného prostredia SR www.minzp.sk

Medzinárodná agentúre pre atómovú energiu www.iaea.org

Štatistický úrad SR www.statistics.sk a EÚ epp.eurostat.ec.europa.eu

Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava www.sepsas.sk

Slovenské elektrárne www.seas.sk

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava www.sepsas.sk

Slovenské elektrárne www.seas.sk

▲ Hore