Zvolený jazyk

Sadzby za dodávku elektriny

Ponuka produktov SPP súvisí s typom vašej súčasnej distribučnej sadzby, ktorú okrem iného nájdete aj na vašej súčasnej faktúre za elektrinu.

Dodávateľ elektriny uplatňuje na odbernom mieste sadzbu dodávky, ktorá zodpovedá sadzbe evidovanej distribučnou spoločnosťou. Na základe spôsobu merania a účelu využitia rozdeľujeme sadzby na:

Sadzba - DD1 – Produkt Jednotarif

Princípom jednotarifnej sadzby je, že cena elektriny je rovnaká bez ohľadu na to, kedy ju počas dňa alebo týždňa spotrebujete.

Sadzba DD2 – Produkt Dvojtarif

Sadzba vo všeobecnosti je výhodná pre odberateľov, ktorí vedia riadiť svoju spotrebu elektriny. Viac...

Princípom je uplatnenie nižšej ceny elektriny (nízka tarifa - NT) v čase, ktorý je vymedzený distribučnou spoločnosťou (primárne v nočných hodinách, preto sa ľudovo nazýva „nočný prúd“). Časy NT sú minimálne 8 hodín a sú určené nastavením prepínacích hodín alebo signálom hromadného diaľkového ovládania (HDO).

Hranica výhodnosti jedno a dvojtarifných sadzieb je daná distribučným územím a mierou využitia nízkej tarify. Odporúčame uvažovať o tejto zmene na dvojtarif pri viac ako 40%-tnom využití spotreby v čase NT. Zmena tarifikácie je spojená s výmenou meradla a nutnosťou uzavretia novej zmluvy o pripojení s distribučnou spoločnosťou. Môže byť spojená s fakturovaním nákladov na výmenu meradla alebo úpravami odberného miesta.

Sadzba DD3 - Produkt Vykurovanie

Na uplatnenie sadzieb na vykurovanie je nutné uzatvorenie zmlúv o pripojení, v ktorých odberateľ deklaruje (revíznou správou) blokovanie vykurovacích spotrebičov v čase vysokého pásma a využitie elektriny na daný účel. Viac...

Podľa spôsobu vykurovania rozlišujeme:

  • priamovýhrevné vykurovanie – pre plne elektrifikované odberné miesta. Uplatnená sadzba poskytuje pásmo nízkej tarify spravidla 20 hodín rozdelené do viacerých blokov počas dňa, pričom prerušenie pásma nízkej tarify nesmie presiahnuť 1h.
  • tepelné čerpadlo (iba na stednom a východnom Slovensku) - uplatňovanie NT je v rozsahu až 22 hodín

Sadzba DD7 - Produkt verejné osvetlenie

Princípom produktu je uplatnenie výhodnej ceny dodávky elektriny vzhľadom k tomu že elektrina je spotrebovávaná v čase keď je po nej nižší dopyt.

Uvedený prehľad sadzieb je platný od 1.1.2017.
Zodpovedajúce sadzby v predchádzajúcom období nájdete v nižšie uvedenom prehľade:

Vypočítajte si cenu dodávky elektriny od SPP

▲ Hore