Zvolený jazyk

Obnovte si pripojenie

Ak ste kúpili alebo zdedili nehnuteľnosť po majiteľovi, ktorý zemný plyn dlhodobo nevyužíval alebo zaň neplatil, aby ste mohli plyn využívať opäť potrebujete s nami uzavrieť Zmluvu o dodávke plynu.

Postup pre uzatvorenie Zmluvy o dodávke plynu

 1. Musíte mať užívacie právo k danej nehnuteľnosti. Dokladmi o užívacom práve k veci sú:
  • list vlastníctva
  • doklad o práve užívať odberné miesto - nájomná zmluva, mandátna zmluva, súhlas vlastníka a pod. - v prípade, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti
  • doklad o začatí dedičského konania - v prípade, ak ste dedič po predchádzajúcom zákazníkovi. V prípade pochybností bude požadovaný súhlas ostatných dedičov
 2. dať si spraviť tlakovú a revíznu skúšku oprávneným subjektom
 3. podať Žiadosť o dodávku zemného plynu
 4. uzavrieť novú Zmluvu o dodávke plynu
 5. podať Žiadosť o montáž meradla (Nájdete ju v časti Tlačivá na stiahnutie)


Podrobnejšie informácie nájdete tu

skryť

Údaje potrebné pre uzavretie zmluvy o dodávke plynu

 • názov zákazníka resp. meno a priezvisko zákazníka
 • sídlo, resp. trvalé bydlisko
 • IČO
 • IČ DPH (ak je platiteľom DPH)
 • DIČ
 • štatutárny zástupca
 • kontaktné údaje (kont.osoba, telefón, mail)
 • adresa poštového styku
 • kontaktné údaje (telefón, mail)
 • spôsob uhrádzania platieb (inkaso, prevodný príkaz, PPPU)
 • č. bankového účtu zákazníka (ak si vyberiete bezhotovostný spôsob platenia)
 • predpokladaná spotreba v kWh (m3)
 • druh zazmluvnenej tarify
 • periodicita preddavkových platieb (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • výška preddavkových platieb
 • adresa odberného miesta
 • číslo meradla
 • stav meradla
 • dátum prihlásenia

Doklady o právnej existencii zákazníka potrebné pre uzavretie zmluvy o dodávke plynu

Fyzická osoba - podnikateľ

 • živnostenský list
 • osvedčenie o registrácii na DPH
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Právnická osoba

 • výpis z obchodného registra
 • osvedčenie o registrácii na DPH
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Inštitúcie zriaďované štátnou správou a samosprávou

 • zriaďovacia listina
 • menovanie štatutára
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Lekári, Právnici, slobodné povolania

 • súhlas s vykonávaním praxe (licencia)
 • osvedčenie o registrácii na DPH
 • kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Súkromné osoby

 • preukaz totožnosti k nahliadnutiu pri osobnom kontakte (napr. Občiansky preukaz, v prípade cudzieho štátneho príslušníka Cestovný pas, doklad o povolení trvalého pobytu a pod.)
 • kópia plnomocenstva, ak sa zákazník dal zastupovať

Prihlásenie môžete realizovať:

 • osobne, návštevou najbližšieho Zákazníckeho centra SPP,
 • písomne, zaslaním na adresu SPP
▲ Hore