V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Obnovte si pripojenie

Ak ste kúpili alebo zdedili nehnuteľnosť po majiteľovi, ktorý zemný plyn dlhodobo nevyužíval alebo zaň neplatil, aby ste mohli plyn využívať opäť potrebujete s nami uzavrieť Zmluvu o dodávke plynu.

Postup pre uzatvorenie Zmluvy o dodávke plynu

 1. Musíte mať užívacie právo k danej nehnuteľnosti. Dokladmi o užívacom práve k veci sú:
  • list vlastníctva
  • doklad o práve užívať odberné miesto - nájomná zmluva, mandátna zmluva, súhlas vlastníka a pod. - v prípade, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti
  • doklad o začatí dedičského konania - v prípade, ak ste dedič po predchádzajúcom zákazníkovi. V prípade pochybností bude požadovaný súhlas ostatných dedičov
 2. dať si spraviť tlakovú a revíznu skúšku oprávneným subjektom
 3. podať Žiadosť o dodávku zemného plynu
 4. uzavrieť novú Zmluvu o dodávke plynu
 5. podať Žiadosť o montáž meradla (Nájdete ju v časti Tlačivá na stiahnutie)


Podrobnejšie informácie nájdete tu

skryť

Údaje potrebné pre uzavretie zmluvy o dodávke plynu

 • názov zákazníka resp. meno a priezvisko zákazníka
 • sídlo, resp. trvalé bydlisko
 • IČO
 • IČ DPH (ak je platiteľom DPH)
 • DIČ
 • štatutárny zástupca
 • kontaktné údaje (kont.osoba, telefón, mail)
 • adresa poštového styku
 • kontaktné údaje (telefón, mail)
 • spôsob uhrádzania platieb (inkaso, prevodný príkaz, PPPU)
 • č. bankového účtu zákazníka (ak si vyberiete bezhotovostný spôsob platenia)
 • predpokladaná spotreba v kWh (m3)
 • druh zazmluvnenej tarify
 • periodicita preddavkových platieb (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • výška preddavkových platieb
 • adresa odberného miesta
 • číslo meradla
 • stav meradla
 • dátum prihlásenia

Doklady o právnej existencii zákazníka potrebné pre uzavretie zmluvy o dodávke plynu

Fyzická osoba - podnikateľ

 • živnostenský list
 • osvedčenie o registrácii na DPH
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Právnická osoba

 • výpis z obchodného registra
 • osvedčenie o registrácii na DPH
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Inštitúcie zriaďované štátnou správou a samosprávou

 • zriaďovacia listina
 • menovanie štatutára
 • kópia plnomocenstva, ak sa štatutár dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Lekári, Právnici, slobodné povolania

 • súhlas s vykonávaním praxe (licencia)
 • osvedčenie o registrácii na DPH
 • kópia plnomocenstva, ak sa odberateľ dal zastupovať
 • doklad o pridelení IČO vydaný štatistickým úradom (OKEČ zo štatistického úradu)

Súkromné osoby

 • preukaz totožnosti k nahliadnutiu pri osobnom kontakte (napr. Občiansky preukaz, v prípade cudzieho štátneho príslušníka Cestovný pas, doklad o povolení trvalého pobytu a pod.)
 • kópia plnomocenstva, ak sa zákazník dal zastupovať

Prihlásenie môžete realizovať:

 • osobne, návštevou najbližšieho Zákazníckeho centra SPP,
 • písomne, zaslaním na adresu SPP
▲ Hore