Zvolený jazyk

Spôsob platby

Priamo na bankový účet SPP - bezhotovostne

  1. Príkazom na úhradu z vášho bankového účtu

Jednoducho zadajte príkaz na úhradu zo svojho bankového účtu vtedy, kedy vám to vyhovuje. Nezabudnite si však strážiť splatnosť faktúry.

  1. Inkasom

Zriaďte si inkaso a vaše platby budú uhradené v správnej výške a bez rizika omeškania.

Ako si zriadiť inkaso

 

Spôsob vyplatenia preplatku z vyúčtovacej faktúry

V prípade, že platby za zemný plyn uhrádzate prostredníctvom bankového prevodu z účtu, bude vám preplatok z vyúčtovávej faktúry poukázaný priamo na váš bankový účet.

 

Odpočty a fakturácia

Odpočet spotreby zemného plynu a následná fakturácia sa realizuje v 12 cykloch.

Odpočet je vykonávaný pracovníkmi SPP - distribúcia, a.s., ktorí sa na požiadanie preukážu služobným preukazom. Pri prvom cyklickom odpočte obdržal každý zákazník oznámenie s informáciou v akom období v roku bude u neho v budúcnosti pravidelne vykonávaný fakturačný odpočet.

Následne po cyklickom odpočte prebehne fakturácia. Je realizovaná minimálne raz za 12 mesiacov. Výsledkom toho procesu je vystavenie faktúry.

Bankové spojenie - účet SPP

Tatra banka, a.s. 

IBAN (BIC): SK23 1100 0000 0026 2084 4545 (TATRSKBX)

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN (BIC): SK05 0900 0000 0001 7358 4614 (GIBASKBX)

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN (BIC): SK9002000000001001018151 (SUBASKBX)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN (BIC): SK20 1111 0000 0000 0513 0277 (UNCRSKBX)

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN (BIC): SK74 7500 0000 0001 2511 5813 (CEKOSKBX)

 

▲ Hore