V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Energetická certifikácia od SPP

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk, príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Energetická certifikácia budov pre podnikateľské účely

Služba nielen pre zákazníkov SPP

 

Energetický certifikát je hodnotiaci dokument, ktorý posudzuje úroveň energetického hospodárstva budovy. Na základe výsledkov certifikácie sa budova zatriedi do energetickej triedy A (najúspornejšia) až G. Objekt hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií na:

 • vykurovanie
 • ohrev teplej vody
 • vzduchotechniku a klimatizáciu
 • elektroinštaláciu a umelé osvetlenie

 

Energetická certifikácia sa týka majiteľov budov (rodinné domy - používané na podnikateľské účely, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatne nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu), ktorí majú zákonnú povinnosť si ju dať vypracovať v týchto 4 prípadoch:

 • nová budova (energeticky certifikát je povinná príloha pri kolaudácii)
 • významná obnova budovy (napr. zateplenie, výmena okien)
 • predaj budovy (platný energetický certifikát musí byť odovzdaný novému vlastníkovi)
 • prenájom budovy (osvedčená kopia energetického certifikátu musí byť odovzdaná nájomcovi)

 

Energetická certifikácia je zo zákona povinná a pri nesplnení povinností vyplývajúcich zo zákona vám hrozia sankcie až do výšky 3 000 eur.
 
 

Existuje aj dobrovoľná energetická certifikácia, kedy majiteľ (správca) má záujem mať energetické informácie o svojej budove.

Priebeh certifikácie

 1. Dohodnete si termín obhliadky budovy. Hlavným cieľom obhliadky budovy je porovnať projekt a postavenú budovu, nejde o kontrolu stavebného úradu.
 2. V stanovenom termíne sprístupníte budovu na obhliadku.
 3. Poskytnete (zapožičiate) projektovú dokumentáciu na dobu spracovania certifikátu.

 

Energetická certifikácia od SPP

Objekt musí byť pred začatím certifikácie dokončený. Taktiež potrebujete projektovú dokumentáciu – na základe ktorej je stavba skutočne vyhotovená.

Postup objednania energetického certifikátu

 • vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke, prípadne navštívte naše Zákaznícke centrum SPP alebo zavolajte na Biznis linku SPP
 • náš zmluvný partner si s vami do 3 pracovných dní od vyplnenia formulára telefonicky dohodne termín obhliadky a do 15 pracovných dní po obhliadke, ale zároveň po dodaní všetkých potrebných dokumentov vypracuje a odovzdá energetický certifikát
 • cena za energetickú certifikáciu nehnuteľností slúžiacich na podnikateľské účely bude stanovená po vzájomnej dohode medzi majiteľom budovy a zmluvným partnerom SPP, zabezpečujúcim certifikáciu. SPP do procesu platenia nevstupuje.
 •  

Objednávka

Energetický certifikát

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalších osobných údajov a/ poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore