V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Energetická certifikácia budov pre podnikateľské účely

Služba nielen pre zákazníkov SPP

 

Energetický certifikát je hodnotiaci dokument, ktorý posudzuje úroveň energetického hospodárstva budovy. Na základe výsledkov certifikácie sa budova zatriedi do energetickej triedy A (najúspornejšia) až G. Objekt hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií na:

 • vykurovanie
 • ohrev teplej vody
 • vzduchotechniku a klimatizáciu
 • elektroinštaláciu a umelé osvetlenie

 

Energetická certifikácia sa týka majiteľov budov (rodinné domy - používané na podnikateľské účely, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatne nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu), ktorí majú zákonnú povinnosť si ju dať vypracovať v týchto 4 prípadoch:

 • nová budova (energeticky certifikát je povinná príloha pri kolaudácii)
 • významná obnova budovy (napr. zateplenie, výmena okien)
 • predaj budovy (platný energetický certifikát musí byť odovzdaný novému vlastníkovi)
 • prenájom budovy (osvedčená kopia energetického certifikátu musí byť odovzdaná nájomcovi)

 

Energetická certifikácia je zo zákona povinná a pri nesplnení povinností vyplývajúcich zo zákona vám hrozia sankcie až do výšky 3 000 eur.
 
 

Existuje aj dobrovoľná energetická certifikácia, kedy majiteľ (správca) má záujem mať energetické informácie o svojej budove.

Priebeh certifikácie

 1. Dohodnete si termín obhliadky budovy. Hlavným cieľom obhliadky budovy je porovnať projekt a postavenú budovu, nejde o kontrolu stavebného úradu.
 2. V stanovenom termíne sprístupníte budovu na obhliadku.
 3. Poskytnete (zapožičiate) projektovú dokumentáciu na dobu spracovania certifikátu.

 

Energetická certifikácia od SPP

Objekt musí byť pred začatím certifikácie dokončený. Taktiež potrebujete projektovú dokumentáciu – na základe ktorej je stavba skutočne vyhotovená.

Postup objednania energetického certifikátu

 • vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke, prípadne navštívte naše Zákaznícke centrum SPP alebo zavolajte na Biznis linku SPP
 • náš zmluvný partner si s vami do 3 pracovných dní od vyplnenia formulára telefonicky dohodne termín obhliadky a do 15 pracovných dní po obhliadke, ale zároveň po dodaní všetkých potrebných dokumentov vypracuje a odovzdá energetický certifikát
 • cena za energetickú certifikáciu nehnuteľností slúžiacich na podnikateľské účely bude stanovená po vzájomnej dohode medzi majiteľom budovy a zmluvným partnerom SPP, zabezpečujúcim certifikáciu. SPP do procesu platenia nevstupuje.
 •  

Ako postupovať, ak mám záujem o certifikáciu budovy?

Vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke. Do 3 pracovných dní od vyplnenia formulára si s vami náš zmluvný partner zabezpečujúci certifikácie telefonicky dohodne termín obhliadky.

Do 15 pracovných dní po obhliadke, ale zároveň po dodaní všetkých potrebných dokumentov, vám vypracuje a odovzdá energetický certifikát.

Energetický certifikát

 

V súlade s článkom 7 Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp.§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP a (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné na účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Súhlas udeľujem na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na 2 mesiace.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Zakliknutím udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) (i) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, najmä mena, priezviska, poštovej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, na účely tých marketingových aktivít, pri ktorých SPP nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu SPP, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov starostlivo vybraným tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje výhradne v rozsahu a za podmienok dojednaných s SPP v písomnej zmluve a (ii) súhlas, aby mi SPP alebo tretia strana, ktorej SPP poskytol a/alebo sprístupnil moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udeľujem na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Beriem na vedomie, že marketingovými aktivitami je najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home), a to SPP alebo tretích strán. Súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov SPP. Marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať na webovom sídle SPP www.spp.sk, elektronicky na adrese: zakaznickalinka@spp.sk, písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP www.spp.sk. Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore