V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Energetický audit od SPP

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk, príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Potrebujete vypracovať energetický audit?

Vieme vám ho zabezpečiť s tímom skúsených špecialistov pre nasledovné odborné oblasti:

 • posúdenie stavu budovy a jej energetickej náročnosti
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • vzduchotechnika (nútené vetranie)
 • chladenie / klimatizácia
 • osvetlenie a elektroinštalácia
 • energetická náročnosť výrobných technológií


Energetický audit vám zhodnotí súčasný stav energetického hospodárstva, technický stav zariadení, efektívnosť prevádzkovania budovy a technológií

Cieľom energetického auditu je nájsť efektívne riešenia a opatrenia na dosiahnutie úspor energií.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje vyčíslenie investičných nákladov na opatrenia  s ekonomickým, energetickým a environmentálnym vyhodnotením.


Ako si objednať energetický audit:

 • vyplňte kontaktný formulár na tejto stránke, prípadne kontaktujte svojho obchodníka z SPP
 • počkajte na oslovenie zmluvným partnerom SPP, ktorý si vyžiada doplňujúce informácie pre stanovenie cenovej ponuky

 

[+]
Kto potrebuje energetický audit – viac informácií

Podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o  energetickej efektívnosti je energetický audit povinný:

 • pre veľké podniky (Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov alebo ročný obrat podniku presahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.) 

  Termín vypracovania energetického auditu bol do 5.12.2015, audit je potrebné realizovať raz za štyri roky. Pokuta za nevykonanie energetického auditu je od 5 000 do 30 000 €.


Energetický audit je potrebný ako podmienka

 • pre všetky podniky a organizácie, ktoré budú požadovať z verejných zdrojov finančnú podporu na energetické projekty
 • pre prevádzkovateľov budov s podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2, ktorí musia auditom preukázať, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody v budove vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne
 • podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike si musia nechať energetický audit urobiť aj podniky, ktoré budujú alebo rekonštruujú väčšie zdroje na výrobu elektriny alebo tepla. Auditom sa v tomto prípade preukazuje, či je možnosť znížiť primárnu energetickú spotrebu.


Kto energetický audit vykonáva

Energetický audit vykonáva osoba zapísaná v zozname energetických audítorov


Aká je cena energetického auditu

Cena energetického auditu sa odvíja od časovej náročnosti jeho prípravy, je pohyblivá a závisí od viacerých faktorov (doprava, prácnosť energetického hospodárstva, prácnosť budovy, realizované merania a pod.).


Ako dlho trvá príprava energetického auditu:

Termín dodania energetického auditu od momentu začatia prác sa v prípade jednoduchých objektov pohybuje okolo 2 týždňov, zložité objekty môžu trvať aj 2-3 mesiace.

Objednávka

V súlade s ustanoveniami zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („Spoločnosť“) (i) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti, v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalších osobných údajov a/ poskytnutých akoukoľvek inou preukázateľnou formou Spoločnosti, pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti, (ii) súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za podmienok dojednaných so Spoločnosťou v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre účely získania zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov Spoločnosti a (iii) súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosti www.spp.sk, a to počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 mesiace. Zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava, IČO: 35815256, IČ DPH: SK7020000372, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.., oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií o produktoch alebo službách spoločnosti SPP, a to prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením.

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk , príp. na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363.

Kontrolný kód

Prepíšte, prosím, kód z obrázka:

  
 
* označené polia sú povinné
▲ Hore