Zvolený jazyk

 

Upozornenie

Zákazníci SPP nás v súčasnosti kvôli cenám na rok 2023 nemusia kontaktovať

Pokračovať

Bankové spojenia

PLATBY

BANKA
IBAN
BIC
Tatra banka, a.s.
SK23 1100 0000 0026 2084 4545
TATRSKBX
Tatra banka, a.s.
SK49 1100 0000 0026 2022 5605
TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK05 0900 0000 0001 7358 4614
GIBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s
SK90 0200 0000 0010 0101 8151
SUBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK20 1111 0000 0000 0513 0277
UNCRSKBX
Československá obchodná banka, a.s.
SK74 7500 0000 0001 2511 5813
CEKOSKBX

Pre zákazníkov

Pre hlásenie porúch

Všeobecné kontakty


Elektronický newsletter

▲ Hore