Zvolený jazyk

Ceny

Cena za dodávku plynu v segmente veľkí zákazníci je dohodovaná individuálne v závislosti od objednaného ročného množstva,  denného maximálneho množstva, ako aj podľa dohodnutého produktového riešenia.

Skladba ceny za dodávku zemného plynu pre veľkých zákazníkov

Podľa platnej legislatívy sa vyúčtovanie dodávky plynu realizuje rozčlenením ceny podľa jednotlivých činností súvisiacich so zabezpečením dodávky plynu

Cena pozostáva to súčtu:

 • ceny za služby súvisiace s distribúciou
 • ceny za služby súvisiace s prepravou
 • ceny za služby obchodníka, ktorá štandardne zahŕňa aj cenu za skladovanie.

Vyúčtovanie za dodávku plynu je spoločné za všetky odberné miesta, pre ktoré je uzatvorená zmluva o dodávke plynu.

Cena za služby súvisiace s distribúciou

 • je stanovená v súlade s platným rozhodnutím ÚRSO, ktorým sa prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
 • je trojzložková a pozostáva:
  • z fixnej mesačnej sadzby
  • zo sadzby za výkon
  • zo sadzby za odobratý plyn

Cena za služby súvisiace s prepravou

 • vychádza z platného rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. stanovujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu
 • je dvojzložková a pozostáva:
  • z fixnej mesačnej sadzby
  • zo sadzby za odobratý plyn.

Cena za služby obchodníka

 • je dvojzložková a skladá sa:
  • z fixnej mesačnej sadzby
  • sadzby za odobratý plyn 
 • dohaduje sa v zmluve o dodávke plynu samostatne pre každé odberné miesto zákazníka.

Nové tarifné skupiny platné od 1. januára 2017

Produktové riešenia pre veľkých zákazníkov

Vyberte si z niekoľkých alternatív produktových riešení podľa svojich požiadaviek s ohľadom na charakter vášho odberu. 

Produktové riešenie predstavuje kombináciu zmluvných a cenových podmienok dohodnutých podľa vašich konkrétnych požiadaviek.

Patria sem najmä:

 • platobné a fakturačné podmienky
 • rôzne spôsoby stanovenia ceny za služby obchodníka
 • spôsoby vyhodnotenia množstiev.

Spôsob realizácie odpočtov a platieb

Dohodnite si s vašim manažérom predaja periodicitu fakturácie, spôsob a termíny úhrady preddavkových platieb ako aj vyúčtovacích faktúr, termíny odpočtov.

Reklamácie

Riešenie reklamácii je riadené naším reklamačným poriadkom. V prípade, že potrebujete riešiť reklamáciu faktúry za dodávku plynu alebo reklamáciu preddavkov, obráťte sa na vášho manažéra predaja.

Spotrebná daň na dodávky zemného plynu

S účinnosťou od 1. 7. 2008 sa na dodávky zemného plynu aplikuje spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov  („zákon“). V zmysle zákona je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. povinný zdaňovať dodávky zemného plynu konečnému spotrebiteľovi okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku, dodávateľovi zemného plynu alebo konečnému spotrebiteľovi využívajúcemu zemný plyn na účely oslobodené v zmysle tohto zákona.

Viac informácií o spotrebnej dani

Informácia v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel („Spoločnosť“) v zmysle povinného zverejňovania informácie v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje odberateľov plynu, ktorých dodávka nepodlieha cenovej regulácii, o zmene nákladov na zabezpečenie dodávky plynu, súvisiacich s vyvíjaním kontinuálnych aktivít Spoločnosti na zefektívňovanie a optimalizáciu vlastných nákladov.

▲ Hore