V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Ceny

Cena za plyn v segmente veľkí zákazníci nie je pevne určená, skladá sa z fixnej a variabilnej časti. Sadzba za odobratý je mesačne aktualizovaná na základe vybraných trhových parametrov, zatiaľ čo fixná mesačná sadzba je pre každého odberateľa stanovená individuálne v závislosti od objednaného množstva a denného maximálneho odberu.

Skladba ceny za dodávku zemného plynu

Podľa platnej legislatívy sa vyúčtovanie dodávky plynu realizuje rozčlenením ceny podľa jednotlivých činností, t.j. cena obsahuje samostatne vyčíslenú cenu služieb obchodníka, služieb súvisiacich s distribúciou plynu a služieb súvisiacich s prepravou plynu. Vyúčtovanie za dodávku plynu je spoločné za všetky vaše odberné miesta.

Cena za služby obchodníka pre veľkých zákazníkov je dvojzložková a skladá sa z variabilnej zložky a fixnej zložky. Cena sa dohaduje v zmluve o dodávke plynu samostatne pre každé odberné miesto zákazníka.

  • Variabilná zložka, t.j. sadzba za odobratý plyn, sa aktualizuje mesačne v nadväznosti na vývoj cien ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, ako aj v závislosti od vývoja kurzu EUR voči USD. Ako odberateľ si máte možnosť vybrať z dvoch typov vzorcov pre výpočet sadzby za odobratý plyn, a to dolárového a eurového.
  • Fixná zložka ceny, t.j. fixná mesačná sadzba je stanovená v pevnej výške na celé zmluvné obdobie. Fixná mesačná sadzba je fixný mesačný poplatok v EUR. Cena za služby súvisiace s distribúciou je trojzložková, zložená z fixnej mesačnej sadzby, sadzby za výkon a sadzby za odobratý plyn.

Cena za služby súvisiace s prepravou je dvojzložková, zložená zo sadzby za výkon a sadzby za odobratý plyn. Tieto ceny vychádzajú z regulovaných cien schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pričom našou snahou bude ponúknuť vám čo najlepšie podmienky.

Nové tarifné skupiny platné od 1. januára 2017

Určenie cien za plyn pre výrobcov tepla

Ceny stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydanými rozhodnutiami za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť.

Viac informácií...

Zmluvné produkty pre veľkých zákazníkov

V súčasnosti je v ponuke niekoľko alternatív zmluvných produktov, z ktorých si môžete vybrať podľa svojich požiadaviek s ohľadom na charakter vášho odberu. Jednotlivé zmluvné produkty sa od seba odlišujú najmä v platobných a fakturačných podmienkach, akými sú lehota splatnosti vyúčtovacích faktúr, výška preddavkových platieb a tiež minimálneho množstva plynu, ktoré sa zmluvne zaviažete odobrať (Take or Pay), rovnako sú možné rôzne spôsoby stanovenia ceny.

Spôsob realizácie odpočtov a platieb

V súčasnosti si môžete vybrať z niekoľkých možností periodicity fakturácie, z rôznych termínov úhrady preddavkových platieb ako aj vyúčtovacích faktúr. Bližšie informácie o fakturácii, spôsobe platby a odpočtoch zemného plynu sú individuálne, preto vám ich poskytneme na miestach kontaktu so zákazníkmi komerčného trhu alebo priamo u vášho manažéra predaja.

Riešenie prípadov reklamácie

Riešenie reklamácii je riadené naším reklamačným poriadkom. V prípade, že potrebujete riešiť reklamáciu faktúry za dodávku plynu alebo reklamáciu preddavkov, obráťte sa na vášho manažéra predaja.

Spotrebná daň na dodávky zemného plynu

S účinnosťou od 1. 7. 2008 sa na dodávky zemného plynu aplikuje spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu („zákon“). V zmysle zákona je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. povinný zdaňovať dodávky zemného plynu konečnému spotrebiteľovi okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku, dodávateľovi zemného plynu alebo konečnému spotrebiteľovi využívajúcemu zemný plyn na účely oslobodené v zmysle tohto zákona.

Viac informácií o spotrebnej dani

Informácia v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

            Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel („Spoločnosť“) v zmysle povinného zverejňovania informácie v súlade s ustanovením § 69 ods. 2 písm. s) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje odberateľov plynu, ktorých dodávka nepodlieha cenovej regulácii, o zmene nákladov na zabezpečenie dodávky plynu, súvisiacich s vyvíjaním kontinuálnych aktivít Spoločnosti na zefektívňovanie a optimalizáciu vlastných nákladov.

▲ Hore