Zvolený jazyk

Spotrebná daň na dodávky zemného plynu

S účinnosťou od 1. 7. 2008 sa na dodávky zemného plynu aplikuje spotrebná daň v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (ďalej len Zákona). V zmysle Zákona je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. povinný zdaňovať dodávky zemného plynu  okrem dodania zemného plynu dodávateľovi zemného plynu alebo konečnému spotrebiteľovi využívajúcemu zemný plyn na účely oslobodené v zmysle zákona.

 

Zmena v uplatnení spotrebnej dane na dodávku plynu

Podľa novely zákona bude dodávka plynu s účinnosťou od 1. 3. 2012 oslobodená od spotrebnej dane, ak je používaná koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu.
Viac informácií...

 

Sadzba dane

V zmysle Zákona účinného od 1. 1. 2012 sa sadzba dane na zemný plyn ustanovuje nasledovne:

 1. ak je používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh
 2. ak je dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh

 

 

Zmeny vo fakturácii za dodávku zemného plynu

Odberateľom v kategórií stredný odber a veľkoodber (so zmluvným množstvom nad 633-tisíc kWh) bude spotrebná daň fakturovaná vo vyúčtovacej faktúre podľa skutočnej spotreby za príslušné fakturačné obdobie.
 

Oslobodenie od dane

Oslobodený zemný plyn od spotrebnej dane v zmysle Zákona účinného od 1. 3. 2012

skryť

 

Od spotrebnej dane je oslobodený zemný plyn, ak je používaný

 • na duálne použitie
 • v mineralogických procesoch
 • na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla
 • na kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • na výrobu elektriny
 • koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu
 • na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty zemného plynu zodpovedajú charakteru činnosti plynárenského podniku a obvyklej výške strát iného plynárenského podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti 
 • na činnosti bezprostredne súvisiace s prepravou osôb alebo nákladov v železničnej doprave vykonávané v rámci podnikania.

Od spotrebnej dane je ďalej oslobodený aj zemný plyn nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri ich vstupe na daňové územie z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu, ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž, ktorá umožňuje priame použitie pohonnej látky.

 

Doklady potrebné na uplatnenie oslobodenia, nezdaňovania

Konečný spotrebiteľ zemného plynu, ktorý chce odoberať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) platného Zákona predkladá:

 • originál, resp. notársky overenú kópiu povolenia na odber zemného plynu oslobodeného od dane vydaného colným úradom – vyhotovenie určené pre dodávateľa zemného plynu (pozn. povolenie je spotrebiteľ povinný predložiť najneskôr pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od spotrebnej dane)
   
Dodávateľ ZP alebo konečného spotrebiteľ, ktorý sa stal daňovým dlžníkom predkladá:
 • notársky overenú kópiu dokladu o registrácii za daňového dlžníka (vydaného colným úradom)
 • vyhlásenie, že spoločnosť je registrovaná za daňového dlžníka podľa § 35 ods. 5 zákona (len v prípade, že sa to spoločnosti týka)
   
Zahraničný zástupca predkladá:
 • originál alebo notársky overenú kópiu potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti, (potvrdenie je spotrebiteľ povinný predložiť najneskôr pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od dane)
 

Ďalšie doklady

 • Údaj o stave meradla ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu prvého odberu zemného plynu oslobodeného od dane – každý zákazník kategórie stredný odber a veľkoodber, ktorý si bude uplatňovať oslobodenie od dane
 • Tlačivo na uplatnenie oslobodenia od spotrebnej dane zo zemného plynu  - pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, ktorí odoberajú zemný plyn na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody do spoločného tepelného zdroja bytového domu podliehajúci dani a súčasne používajúci zemný plyn na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. f) zákona.
 

Uvedené doklady a akékoľvek zmeny v uvedených dokladoch (originál alebo notársky overenú kópiu zmeneného dokladu) môžte doručiť najneskôr deň pred povolenou dodávkou bez spotrebnej dane v zmysle Zákona:

 • na adresu SPP 
 • svojmu manažérovi predaja
▲ Hore