Zvolený jazyk

Energetické poradenstvo

Individuálny prístup, flexibilita a odbornosť sú hlavné znaky služby, ktorá je vždy pripravená riešiť vaše individuálne požiadavky a pripraviť vám optimálne riešenia šité na mieru.

Pravidlá poskytovania služby „Energetické poradenstvo”

Obsah služby

Služba Energetické poradenstvo predstavuje pre vás možnosť využívania priebežných konzultácií a jednoduchého technického poradenstva súvisiaceho s racionálnym využívaním zemného plynu a tepla, a to podľa vašich potrieb. Energetické poradenstvo poskytujú technickí špecialisti SPP, ktorí disponujú osvedčením „Energetický audítor“. Poskytovanie Energetického poradenstva ako súčasť služieb spojených s dodávkou zemného plynu sa riadi tu uvedenými pravidlami.

Rozsah služby

Službou Energetického poradenstva vám technickí špecialisti SPP poskytnú poradenstvo a konzultácie najmä pri:

 • riešení problémov starých vykurovacích systémov a hľadaní východísk v nových, ekonomický aj technický výhodnejších zariadeniach,
 • riešení problémov vysokých tepelných strát v budovách ako aj rozvodoch tepla využitím merania termovíznou kamerou,
 • hľadaní možností využitia odpadového tepla z výrobných technológií,
 • pri hľadaní možnosti využitia kogenerácie, trigenerácie alebo paroplynového cyklu v prevádzkových podmienkach odberateľa
 • zhodnotení prevádzky už inštalovaných kogeneračných jednotiek
 • hľadaní možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie v kombinácii so zemným plynom (napr. solárne systémy a ZP, plynové tepelné čerpadlá a pod.)
 • riešení racionalizácie spotreby energie a identifikovanie únikov tepla termovíznym meraním.
 • orientácii v programoch pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondov EU, prípadne z iných zdrojov v rámci aktuálnych schválených schém na podporu úspor energie.

Postup pri predkladaní požiadavky na službu Energetické poradenstvo

Ak máte záujem o službu Energetické poradenstvo, oznámte to kontaktnej osobe SPP, ktorú máte uvedenú na svojej Zmluve o dodávke plynu s SPP. Konkrétny obsah a rozsah služby Energetické poradenstvo si dohodneme na spoločnom stretnutí, ktorého sa zúčastní zástupca vašej strany, kompetentný manažér predaja a technický špecialista SPP. Po zoznámení sa s požiadavkou a predmetným technickým zariadením sa dohodne postup riešenia, poskytnutie podkladov a potrebných informácií a predbežne sa dohodne termín ukončenia.

Základné predpoklady pre dodávku služby Energetické poradenstvo

 • zákazník poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre realizáciu služieb energetického poradenstva, a to najmä podklady a informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú činností súvisiacich so službou EP, umožní dodávateľovi vstup do objektov odberateľa, ktoré súvisia s touto službou,
 • dodávateľ poskytne službu energetického poradenstva odberateľovi, ktorý má uzavretú zmluvu o dodávke plynu v tarife S alebo V a riadne si plní svoje záväzky z nej vyplývajúce.

Dodávateľ služby môže informácie, získané v súvislosti so službou Energetického poradenstva, použiť len pre účely realizácie tejto služby.

Výstup

Výstup služby Energetického poradenstva bude obsahovať informácie zodpovedajúce dohodnutému rozsahu a poskytnutým podkladom zo strany odberateľa, a to :

 • konzultácia – ústna formulácia odporúčaní v rámci konzultácií priamo na mieste riešenia problému,
 • stanovisko – písomne vyjadrenie, ktoré je možné využiť v prípade, že pri posudzovaní napr. pripravovaného projektu je požadované stanovisko tretej strany,
 • technická správa – písomná správa obsahujúca analýzu stavu daného problému s odporúčaním pre realizáciu konkrétnych racionalizačných opatrení.

Výstupy Energetického poradenstva sú spracovávané na základe vami poskytnutých základných bilančných údajov o spotrebe energie (zemného plynu, tepla), stručných informácií o stave energetiky, resp. o spôsobe jej prevádzkovania.

Termíny

Termíny plnenia sú vždy predmetom vzájomnej dohody spravidla bývajú dohodnuté pri prvej návšteve technických špecialistov u vás.

Názov služby „Energetické poradenstvo“ plne nahrádza doteraz využívaný názov „Softporadenstvo“ resp. „Technické poradenstvo“ a „PLYNOPORADENSTVO“ bezo zmien rozsahu služby.

▲ Hore