Zvolený jazyk

Obstarávanie

SPP pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác podporuje čestnú hospodársku súťaž a uplatňuje princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti. Podrobnú úpravu postupov a procesov v oblasti obstarávania upravuje SPP internými predpismi, ktoré zohľadňujú vyššie uvedené princípy a zároveň umožňujú dostatočnú flexibilitu berúc do úvahy obchodnú povahu SPP.

SPP nie je verejným obstarávateľom a neobstaráva tovary, služby alebo stavebné práce podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní („Zákon o verejnom obstarávaní“). Napriek uvedenému SPP, v záujme vysokej úrovne transparentnosti pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, uplatňuje postupy sledujúce princípy smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ a Zákona o verejnom obstarávaní. Verejne dostupný profil verejného obstarávateľa, bol zriadený v čase pred účinnosťou Zákona o verejnom obstarávaní, kedy SPP bol verejným obstarávateľom.

Obstarávanie v podmienkach SPP vykonáva odbor obstarávania a nákupu, ktorý realizuje všetky nákupy tovarov, služieb a stavebných prác s výnimkou najmä:

 • nadobúdania, predaja a nájmu nehnuteľností,
 • obstarávania vybraných finančných služieb,
 • obstarávania niektorých komodít, ktorými sú najmä nákup, predaj, preprava a skladovanie zemného plynu a elektriny.
 1. Ciele obstarávania

  Interné pravidlá obstarávania v SPP zohľadňujú záujem získavať tovar, práce a služby účelne a efektívne. Zároveň je cieľom interných pravidiel obstarávania v SPP pružne zohľadňovať trhové zmeny, minimalizovať potenciálne riziká a zaistiť najvyššiu možnú kvalitu pri vynaložení primeraných nákladov. Cieľom SPP pri obstarávaní je:

  • efektívny nákup komodít určených pre potreby SPP;
  • flexibilita procesu obstarávania a jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  • efektívne a hospodárne plánovanie potrieb a vynakladanie finančných prostriedkov SPP;
  • zvýšenie konkurencieschopnosti SPP;
  • podpora čestnej hospodárskej súťaže;
  • podpora dodávateľov, ktorí spĺňajú štandardy kvality SPP (vrátanie riadneho plnenia zmluvných povinností);
  • budovanie dobrého mena SPP a ochrana jeho záujmov v dodávateľských vzťahoch;
  • využívanie elektronických prostriedkov a nástrojov obstarávania;
  • využívanie rámcových zmlúv na zabezpečenie potrieb SPP v prípadoch, kedy je to účelné;
  • aplikácia moderných a efektívnych metód a postupov obstarávania.
 2. Princípy obstarávania v SPP

  Obstarávanie tovarov, prác a služieb a správa vzťahov s dodávateľmi sú v podmienkach SPP založené predovšetkým na nasledovných princípoch:

  • rovnakého zaobchádzania;
  • nediskriminácie hospodárskych subjektov;
  • transparentnosti;
  • proporcionality;
  • efektívnosti a hospodárnosti;
  • inkompatibility.

  Pri výbere postupu obstarávania dbá SPP najmä na dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti a princípu proporcionality. Cieľom SPP je, aby administratívna náročnosť a náklady na proces obstarania tovaru, služby alebo stavebnej práce boli primerané ich celkovej hodnote. Procesné postupy „obchodná verejná súťaž“ a „výzva na predkladanie ponúk“ sú zverejňované na webovej stránke www.spp.sk a ďalších verejne dostupných stránkach www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.

  a) najnižšej ceny, alebo

  b) najlepšieho pomeru ceny a ďalších kvalitatívnych, technických, funkčných alebo iných charakteristík predmetu plnenia (zmluvy), alebo

  c) nákladovej efektívnosti najmä zohľadnením celkových nákladov vlastníctva (TCO model) alebo nákladov životného cyklu.

  Ako kritériá alebo pomocné hodnotiace kritériá sa s cieľom zvyšovania udržateľnosti podnikania SPP vždy, keď je to účelné a vhodné, zohľadňujú aj sociálne alebo environmentálne hľadiská súvisiace s predmetom obstarávania.

  SPP dbá na transparentné a nediskriminačné hodnotenie ponúk, preto pri vyhodnocovaní ponúk skúma aj prípadný konflikt záujmov a v celom procese obstarávania SPP uplatňuje princíp inkompatibility.

 3. Vzťahy s dodávateľmi a hodnotenie dodávateľov

  SPP v prípadoch, kedy je to účelné, využíva uzatváranie rámcových zmlúv. V procese obstarávania SPP skúma spätnú väzbu účastníkov, vrátane zisťovania dôvodov neúčasti, za účelom zlepšovania procesu obstarávania v duchu stanovených princípov obstarávania. Po uzatvorení zmluvy alebo rámcovej zmluvy a prijatí plnenia SPP vytvára a využíva informačný systém hodnotenia dodávateľov. Týmto spôsobom SPP systematicky sleduje a hodnotí kvalitu poskytovaného plnenia a dodržiavania zmluvných povinností dodávateľov. Na základe zozbieraných informácií následne SPP môže v ďalšom procese obstarávania indikovať schopnosť konkrétneho dodávateľa plniť predmet zmluvy a dodržiavať zmluvne dohodnuté podmienky. Cieľom využívania informačného systému hodnotenia dodávateľov je najmä podpora čestnej hospodárskej súťaže a podpora dodávateľov, ktorí spĺňajú štandardy kvality SPP (vrátanie riadneho plnenia zmluvných povinností).

 

▲ Hore