Zvolený jazyk

Výzvy a súťažné podklady

Výzvy na predkladanie ponúk zverejnené na tejto stránke nepredstavujú verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie sú obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka. Na obstarávania zverejňované na tejto stránke sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzvy na predkladanie ponúk:

▲ Hore