V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Nadácia SPP

 

Laureáti ocenení v súťaži Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix za roky 2018 a 2019 sú už známi.

SPP a Nadácia SPP dlhodobo podporujú záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Spolu sme pomohli viac ako 260-tim pamiatkam v celkovej sume viac ako 16 miliónov eur. V decembri minulého roka vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR spoločne s partnermi, nový, 14. ročník celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix. Partnermi súťaže sú aj v tomto aktuálnom ročníku Nadácia SPP a spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Novým, mediálnym partnerom sa stala po prvý krát RTVS.

Cieľom súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a motivovať verejnosť k záujmu o tieto kultúrne pamiatky. Ďalšími cieľmi je snaha oceniť prístup vlastníkov pamiatok a prínos iných zainteresovaných subjektov k ochrane pamiatkových hodnôt. Spolupráca s RTVS umožňuje priblížiť príbehy týchto pamiatok širokej verejnosti.

Súťaž je určená pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktorí ukončili obnovu/rekonštrukciu pamiatky v rokoch 2018 a 2019. V tomto ročníku súťaže boli vyhlásené tri kategórie:

 1. Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky (exteriér, interiér, reštaurovanie, vybavenie,...) zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok,
 2. Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky – objektu (menšie objekty - súsošie, socha, oltár, freska,...), zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok,
 3. Špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Vlastníci národných kultúrnych pamiatok mohli podať prihlášku do súťaže do 31. januára 2021. Do tohto ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix bolo celkovo prihlásených 10 národných kultúrnych pamiatok. Tieto projekty hodnotila odborná porota, v zmysle štatútu súťaže, na svojich zasadaniach a vybrala z nich 7 pamiatok – nominácií pre udelenie ocenení v súťaži:

 1. Zigrayho kúria – Devín
 2. Vila Dr. Emila Stodolu – Liptovský Mikuláš
 3. Zámok v Hlohovci
 4. Historická záhrada pri zámku v Holíči
 5. Dessewffyovský kaštieľ – Fintice (okres Prešov)
 6. Vila Dr. Lüleya – Zlaté Moravce
 7. Kubínyiovský kaštieľ – Vyšný Kubín

Následne bola zrealizovaná obhliadka nominovaných objektov „in situ“ v rámci procesu hodnotenia členov odbornej poroty:

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rest., člen predstavenstva Komory reštaurátorov
Mgr. Vladimír Majtán, pamiatkar – metodik/ Krajský pamiatkový úrad Žilina
akad. soch. Tomáš Lupták, reštaurátor
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD., riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu na MK SR
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., architekt/vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. arch. Imrich Pleidel, architekt/podpredseda Slovenskej komory architektov
Mgr. Ladislav Snopko, archeológ, politik, člen správnej rady Nadácie SPP
Mgr. Ondrej Šebesta, riaditeľ odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou, SPP
Ing. arch. Igor Teplan, architekt/prezident Spolku architektov Slovenska – predseda odbornej poroty

Odborná porota predložila ministerke kultúry návrhy na laureátov jednotlivých ocenení. Laureáti získali osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2018/2019, artefakt súťaže – sošku bájneho vtáka Fénixa, finančnú odmenu 10 tisíc eur od Nadácie SPP a čestný diplom. Soška Fénixa pochádza z dielne sochára Stanislava Mikuša a symbolizuje znovuzrodenie kultúrnej pamiatky.

V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Odborná porota môže zároveň navrhnúť aj udelenie čestného uznania za mimoriadny prínos vlastníka, alebo za mimoriadny prínos zhotoviteľa, metodika, patróna, iniciátora obnovy alebo reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky. Nositeľ čestného uznania získa diplom bez nároku na finančnú odmenu a bez nároku na výtvarný symbol súťaže. V tomto ročníku súťaže odborná porota udelila dve čestné uznania za mimoriadny prínos k ochrane a obnove národnej kultúrnej pamiatky.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v priestoroch neologickej synagógy v Žiline 28. apríla 2021. Laureáti titulu Kultúrna pamiatka roka získali osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka, artefakt Fénixa a finančnú odmenu od Nadácie SPP, partnera súťaže.

Cena Fénix v kategórii A: Komplexná obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši – za ucelenú výtvarno-architektonickú obnovu národnej kultúrnej pamiatky, dielo významného slovenského architekta Milana Michala Harminca.

Cena Fénix v kategórii B: Čiastková obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach – za reštaurovanie a vyváženú mieru interpretácie výtvarnej hodnoty.

Cena Fénix v kategórii C: Špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky: Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne – za mimoriadny počin vlastníka pri obnove a reštaurovaní a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky pre verejnosť.

Čestné uznanie získali:

 • Vila Dr. Lüleya v Zlatých Moravciach – za osobný vklad vlastníka pri obnove národnej kultúrnej pamiatky.
 • Zámok v Hlohovci – za záchranu zámku a koncepčný prístup vlastníka pri obnove a reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky.

Príbehy nominovaných a ocenených pamiatok v rámci 14. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix si môžete prečítať: pamiatkaroka.spp.sk.

Na záver slávnostného vyhlásenia ministerka kultúry Natália Milanová oznámila prípravu vyhlásenia nového, 15. ročníka súťaže. Súčasťou nového ročníka súťaže bude snaha oceniť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktorí sa rozhodli obnoviť/reštaurovať budovy a iné objekty, ktorí tento proces ukončili v priebehu roku 2020. Zároveň je však v rámci podmienok súťaže aj výrazná snaha povzbudiť aj tých vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktorí s obnovou začali, resp. ju ešte len pripravujú. Ambíciou je vstúpiť do tohto procesu s cieľom sledovať časozberným spôsobom celý proces obnovy, od začiatku až po jej úspešný koniec, ako sa to deje napríklad pri postupnej obnove synagógy v Šaštíne – Strážach.

▲ Hore