Zvolený jazyk

REMIT

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo 8. decembra 2011 publikované Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou („Nariadenie“). Nariadenie nadobudlo účinnosť 28. decembra 2011. Nariadenie upravuje najmä pravidlá týkajúce sa zákazu zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku, zákaz manipulácie s trhom a povinnosť účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou uverejňovať dôverné informácie a ostatné informácie v zmysle Nariadenia.

Pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“) je prioritou podporovať transparentnosť a integritu trhov s energiami a dodržiavať príslušné právne predpisy. V súlade s článkom 4 Nariadenia preto bude SPP uverejňovať „dôverné informácie“ na tejto internetovej stránke.


Odoberať RSS

▲ Hore