Zvolený jazyk

Zverejňovanie informácií

Transparentnosť je pre SPP dôležitou súčasťou zodpovedného výkonu jeho podnikania a správy riadenia spoločnosti. V záujme zvýšenia úrovne transparentnosti SPP verejnosti poskytuje nižšie uvedené informácie týkajúce sa jeho činnosti a podnikania.

 1. Organizačná štruktúra SPP a základné dokumenty

  SPP je akciovou spoločnosťou. Jediným akcionárom SPP je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. SPP je riadený predstavenstvom, ktorému je priamo podriadený generálny riaditeľ a odbor vnútorného auditu a revízie. Generálnemu riaditeľovi sú podriadené divízie SPP, ktoré sa ďalej členia na odbory a nižšie organizačné jednotky. V súčasnosti sa SPP organizačne člení na nasledovné divízie:

  • divízia rozvoja podnikania;
  • divízia obchodu;
  • divízia riadenia majetkových účastí;
  • divízia financií;
  • divízia korporátnych záležitostí;
  • divízia interných služieb;

  Fungovanie SPP sa riadi pravidlami stanovenými základnými dokumentmi a ďalšími internými riadiacimi dokumentmi, ktoré upravujú konkrétne procesy, činnosti a postupy v SPP. Základnými dokumentmi regulujúcimi činnosť SPP sú Stanovy SPP.

  SPP prijal v roku 2021 nový Kódex správania SPP, ktorý je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania zamestnancov a zmluvných partnerov SPP. Jeho cieľom je podporovať vytváranie spravodlivého, transparentného a konkurenčného prostredia, uplatňovanie etických zásad podnikania a rozvoj našej korporátnej kultúry. Kódex správania SPP je zverejnený na nasledovnom odkaze.

 2. Vybrané finančné ukazovatele SPP

  Činnosť a hospodárenie SPP sú pravidelne auditované prostredníctvom nezávislého audítora. SPP každoročne zverejňuje informácie o svojom hospodárení v predchádzajúcom roku vo výročnej správe a správe audítora, ktoré sú dostupné na nasledovnom odkaze. Nižšie pre prehľadnosť uvádzame v štruktúrovanej podobe informácie o hospodárení SPP, zohľadňujúce aj príspevky SPP do štátneho rozpočtu, v predchádzajúcich 3 rokoch:

   

  Finančné ukazovatele SPP
  (údaje v mil. eur, údaje v zátvorke sú záporné)

   

  2020

  2019

  2018

  Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

  1 207

  119

  1 540

  Ostatné zisky a straty

  10

  13

  (11)

  Nákup a spotreba materiálu a energie (plyn, elektrina), zmena stavu zásob, aktivácia

  (1 098)

  (1 081)

  (1 484)

  Skladovanie plynu a ostatné služby

  (83)

  (104)

  (102)

  Odpisy a amortizácia

  (7)

  (8)

  (7)

  Osobné náklady

  (28)

  (28)

  (27)

  Opravné položky k nedobytným a pochybným pohľadávkam, netto

  4

  (12)

  5

  Rezervy a straty zo znehodnotenia, netto

  1

  (3)

  (17)

   

  Prevádzkový zisk

  6,6

  (104)

  (103)

  Zisk/(strata) z investícií

  269

  341

  444

  Náklady na financovanie

  (2)

  (4)

  (4)

  Zisk pred zdanením

  273

  233

  337

  Daň z príjmu

  (14)

  (12)

  (23)

  Zisk po zdanení

  259

  221

  314

   

  Dane a dividendy odvedené do štátneho rozpočtu
  (údaje na hotovostnom princípe v mil. EUR)

   

  2020

  2019

  2018

  Priame dane

  (daň z príjmov a osobitný odvod)

  7,8

  14,7

  22,1

  Nepriame dane

  (DPH a spotrebné dane z plynu a elektriny)

  124,9

  124,6

  134,0

  Dividendy

  250,0

  370,0

  300,0

  Spolu

  382,7

  509,3

  456,1

   

   

  2020

  2019

  2018

  Príjmy štátneho rozpočtu celkovo

  15 750

  15 381

  15 825

  Podiel príspevkov SPP na príjmoch štátneho rozpočtu v %

  2,4%

  3,3 %

  2,9 %

 3. Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií

  Ako súčasť povinností, ktoré SPP vyplývajú z ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám („Infozákon“), zverejňuje SPP zmluvy alebo informácie o uzavretých zmluvách v  Centrálnom registri zmlúv.

  SPP, v súlade s ustanoveniami Infozákona, zverejňuje na svojej webovej stránke údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác a faktúrach za tovary, služby a práce.

  SPP tiež v súlade s Infozákonom sprístupňuje informácie na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb, ktoré mu boli doručené prostredníctvom elektronickej pošty na adrese infozakon@spp.sk.

  Pri sprístupňovaní informácií na základe žiadostí SPP zohľadňuje, popri dôraze na transparentnosť svojho fungovania, ostatné povinnosti vyplývajúce z iných predpisov, najmä vysokú mieru ochrany spracúvaných osobných údajov.

  Vzhľadom na to, že SPP je obchodnou spoločnosťou podnikajúcou na vysoko konkurenčnom trhu dodávky a výroby energií a energetických služieb, SPP pri sprístupňovaní informácií zohľadňuje aj primeranú ochranu obchodne citlivých informácií týkajúcich sa kľúčových oblastí podnikania SPP.

 4. Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác

  SPP pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác podporuje čestnú hospodársku súťaž a uplatňuje princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, proporcionality, efektívnosti a hospodárnosti. Podrobnú úpravu postupov a procesov v oblasti obstarávania upravujú interné predpisy SPP, ktoré zohľadňujú tieto princípy a zároveň umožňujú dostatočnú flexibilitu pri podnikaní SPP.

  SPP nie je verejným obstarávateľom a neobstaráva tovary, služby alebo stavebné práce podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní („Zákon o verejnom obstarávaní“). Napriek uvedenému SPP, v záujme vysokej úrovne transparentnosti pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, uplatňuje postupy napĺňajúce princípy smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ a Zákona o verejnom obstarávaní. Verejne dostupný profil verejného obstarávateľa bol zriadený v čase pred účinnosťou Zákona o verejnom obstarávaní, kedy SPP bol verejným obstarávateľom.

  SPP poskytuje verejnosti podrobné informácie o postupoch obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác, vrátane informácií o aktuálnych obstarávaniach na svojej webovej stránke v časti Obstarávanie.

 5. Pravidlá odmeňovania predstavenstva a zamestnancov SPP

  Stanovenie odmeny za výkon funkcie členov predstavenstva a členov dozornej rady SPP sa riadi Pravidlami odmeňovania orgánov SPP vydanými Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Tieto pravidlá zohľadňujú uznesenia vlády Slovenskej republiky č.159/2011 a č. 190/2017 („Pravidlá“).

  Odmena za výkon funkcie člena predstavenstva SPP je v zmysle Pravidiel trojzložková a pozostáva z pevnej zložky, zložky ekonomického významu a variabilnej zložky. Pevná zložka a zložka ekonomického významu sa vyplácajú mesačne. Pevná zložka odmeny sa vypočíta nasledovne:

  • pre predsedu predstavenstva dvojnásobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v SR podľa údajov Štatistického úradu SR (ďalej Priemerná mzda);
  • pre podpredsedu predstavenstva 1,75 násobok Priemernej mzdy; a
  • pre člena predstavenstva 1,5 násobok Priemernej mzdy.

  Zložka ekonomického významu sa vypočíta ako násobok pevnej zložky podľa podmienok určených v Pravidlách, ktoré zohľadňujú výšku obratu, rentabilitu tržieb a počet zamestnancov, a bol v posledných 3 rokoch určený nasledovne:

   

  2019

  2020

  2021

  Zložka ekonomického významu (násobok pevnej zložky)

  2,16

  1,82

  2,16

  Variabilná zložka odmeny, ktorá sa vypláca raz ročne v závislosti od splnenia kľúčových ukazovateľov určených jediným akcionárom SPP, je stanovená na maximálne 50 % súčtu mesačných odmien za výkon funkcie, ktoré boli členovi predstavenstva SPP vyplatené v predchádzajúcom roku. Kľúčovým ukazovateľom je ekonomická výkonnosť SPP, určená jediným akcionárom SPP ako cieľ pre konkrétny rok (pre rok 2021 je ekonomická výkonnosť SPP meraná ukazovateľom EBIT).

  Odmena za výkon funkcie člena dozornej rady SPP je v zmysle Pravidiel dvojzložková a skladá sa z pevnej zložky a zložky ekonomického významu. Pevná zložka a zložka ekonomického významu sa vypláca mesačne.

  Na pravidlá odmeňovania, hodnotenia výkonu a poskytovania benefitov zamestnancom SPP sa vzťahujú princípy uvedené v Kolektívnej zmluve SPP, ktorá je zverejnená na nasledovnom odkaze. Zamestnancom SPP sa v hodnotení výkonu zohľadňuje plnenie celofiremných cieľov SPP a individuálnych cieľov zamestnanca. Celofiremné ciele SPP a ich váhu na príslušný rok stanovuje a hodnotí predstavenstvo SPP. Individuálne ciele stanovuje a hodnotí nadriadený manažér. Na základe vyhodnotenia plnenia celofiremných a individuálnych cieľov sa zamestnancom vypláca bonus. Dĺžka hodnotiaceho obdobia a frekvencia výplaty bonusu sa líši v závislosti od pozície zamestnanca (môže byť mesačná, polročná alebo ročná).

  Na zamestnancov SPP zaradených na pozícii riaditeľ (riaditeľ divízie alebo riaditeľ odboru) sa vzťahujú obdobné princípy ako v prípade ostatných zamestnancov SPP, nevzťahuje sa však na nich Kolektívna zmluva SPP. Výšku základnej mzdy zamestnanca na pozícii riaditeľ, podmienky poskytovania bonusu a iné finančné a nefinančné benefity schvaľuje vedenie SPP. Tieto podmienky zohľadňujú charakter a rozsah zodpovedností vyplývajúcich z danej pracovnej pozície, odbornosť a skúsenosť dotknutého zamestnanca a záujem SPP rozvíjať oblasti, ktoré budú spadať do riadiacej pôsobnosti dotknutého zamestnanca. Podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve tiež zohľadňujú obvyklé podmienky na trhu práce, dostupnosť zamestnancov s obdobným zameraním a odbornosťou na trhu práce a záujem SPP motivovať zamestnanca.

  Zamestnancom zaradeným na pozícii riaditeľ sa v odmeňovaní zohľadňuje plnenie celofiremných cieľov SPP a individuálnych cieľov zamestnanca. Celofiremné ciele SPP a ich váhu na príslušný rok stanovuje a hodnotí predstavenstvo SPP. Individuálne ciele stanovuje a hodnotí nadriadený riaditeľ. Na základe vyhodnotenia plnenia celofiremných a individuálnych cieľov sa zamestnancom vypláca bonus. Dĺžka hodnotiaceho obdobia a frekvencia výplaty bonusu je ročná.

 6. Pravidlá výberu zamestnancov SPP

  Proces výberu zamestnanca je upravený internými predpismi SPP. Kľúčové úlohy v procese výberu nového zamestnanca majú odbor ľudských zdrojov a budúci priamy nadriadený manažér. Potenciálnych zamestnancov na nové alebo uvoľnené pracovné miesta hľadá SPP buď interným výberovým konaním (priamo medzi zamestnancami SPP) alebo prostredníctvom externého výberového konania.

  Neobsadené pracovné miesta sa spravidla obsadzujú interným výberovým konaním. Interne obsadzované pracovné miesto sa zverejní na intranete SPP a môže sa doň prihlásiť každý zamestnanec, ktorý spĺňa požadované kritériá. SPP nebráni zamestnancom v zmene pracovného miesta, pričom prihliada na zabezpečenie nevyhnutnej náhrady na doterajšie miesto zamestnanca. Zamestnanca, ktorý neuspeje v internom výberovom konaní, SPP na doterajšej pozícii žiadnym spôsobom neznevýhodňuje.

  V prípade neúspešného interného výberového konania sa pracovné miesta obsadzujú externým výberovým konaním. V špecifických prípadoch (expertné pozície, špecifické zodpovednosti a pod.) môže dôjsť k súbežnému obsadzovaniu pracovných miest z interného a externého prostredia.

  V závislosti od charakteru pracovného miesta zverejňuje SPP v rámci externého výberového konania voľné pracovné miesto na vybranom internetovom pracovnom portáli aspoň po dobu 7 dní. Po ukončení zverejnenia odbor ľudských zdrojov zrealizuje predbežný výber prihlásených uchádzačov, umožní manažérom prístup k životopisom najvhodnejších uchádzačov v aplikácii, ktorú SPP využíva na správu výberových konaní a dohodne spôsob výberového konania (termín, forma a pod.).

  Samotné výberové konanie (interné alebo externé) môže pozostávať z jedného alebo niekoľkých kôl. Viac kolové výberové konanie pozostáva napr. z testu z cudzieho jazyka, riešenia modelových situácií či rôznych matematických alebo logických úloh. V špecifických prípadoch môže byť v rámci výberového konania využité aj assessment centrum, t.j. skupinové výberové konanie, v ktorom kandidáti riešia tímové a individuálne úlohy.

  Zohľadňujúc dostupnosť potenciálnych zamestnancov môže byť pracovné miesto, najmä v prípade vyžadovanej vysokej odbornosti a špecifických zodpovedností, obsadené na základe priameho oslovenia potenciálneho zamestnanca. Priame oslovenie potenciálneho zamestnanca SPP realizuje najmä v prípade pracovných miest, ktoré svojím charakterom a rozsahom zodpovedností, vyžadovanej odbornosti a skúseností nie sú na pracovnom trhu bežne obsadzované prostredníctvom výberového konania, t.j. najmä vysokošpecializovaní zamestnanci.

  V celom procese výberového konania SPP dbá na vysokú úroveň ochrany osobných údajov uchádzačov, najmä pred akýmikoľvek neprípustnými formami spracúvania osobných údajov. SPP neposkytuje životopisy uchádzačov ani ich osobné údaje tretím osobám a po ukončení výberového konania zabezpečuje ich likvidáciu v papierovej aj v elektronickej podobe.

 7. Zásady činnosti SPP v oblasti spoločenskej zodpovednosti, filantropie a sponzoringu

  SPP si uvedomuje, že súčasťou udržateľného podnikania je aj vzťah k ľuďom, komunitám a krajine, v ktorej pôsobí a svoju spoločenskú zodpovednosť a aktivity v rámci rozvíjania konceptu ESG vníma ako dlhodobý záväzok.

  SPP realizuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, filantropie a sponzoringu predovšetkým na základe dlhodobých partnerstiev, a to priamo alebo prostredníctvom neziskových organizácií, ktorých je zakladateľom, t.j. Nadácie SPP a Ekofondu SPP a taktiež Galérie SPP a Múzea SPP, najmä v nasledovných oblastiach:

  • ochrana prírodného dedičstva a životného prostredia,
  • ochrana kultúrneho dedičstva,
  • podpora kultúry a umenia,
  • podpora vzdelávania,
  • podpora a rozvoj komunít a znevýhodnených skupín a
  • podpora športu.

  Nadácii SPP a Ekofondu SPP poskytuje SPP podporu prostredníctvom priamych darov. Nadácii SPP poskytuje SPP podporu aj prostredníctvom tzv. asignovanej dane (2 % z dane z príjmov). Nadácia SPP a Ekofond SPP transparentne zverejňujú všetky podporené projekty na www.nadaciaspp.skwww.ekofondspp.sk. Iným, ako vyššie uvedeným osobám, poskytuje SPP dar veľmi výnimočne, až po dôkladnom zhodnotení prínosu projektu k rozvoju vyššie uvedených oblastí.

  SPP vo vlastnom mene poskytuje podporu najmä formou sponzoringu, resp. reklamných partnerstiev. Takáto podpora je bežnou súčasťou podnikania obchodných spoločností pôsobiacich na vysoko konkurenčnom trhu a jej súčasťou je reklamno-marketingová prezentácia SPP prostredníctvom konkrétnych plnení. SPP v prípade podpory formou sponzoringu alebo reklamného partnerstva zohľadňuje predovšetkým dôveryhodnosť a reputáciu potenciálneho reklamného partnera, ako aj potenciál zviditeľnenia SPP, resp. jeho značky, ako aj podpory jeho dobrého mena. SPP tiež v prípade podpory formou sponzoringu zohľadňuje súlad podporeného podujatia alebo aktivity s jeho hodnotami, Kódexom správania SPP a princípmi spoločenskej zodpovednosti.

  SPP tiež poskytuje podporu subjektom z verejného sektora (napríklad školám a zdravotníckym zariadeniam) darovaním prebytočného alebo vyradeného majetku (IT zariadenia, kancelársky nábytok), pre ktorý SPP nemá využitie, avšak je možné ho ďalej používať.

 8. Predaj a nájom nehnuteľností

  Postupy a pravidlá pri predaji nehnuteľností vo vlastníctve SPP a pri nájme nehnuteľností, ktoré SPP prenajíma tretím osobám, je upravený internými predpismi SPP. Kľúčové úlohy a zodpovednosti v týchto procesoch má odbor správy nehnuteľností. Kontaktné údaje a ďalšie informácie poskytuje SPP verejnosti v časti Predaj a nájom nehnuteľností.

  V prípade zámeru predaja nehnuteľnosti vyhlási SPP výzvu na predloženie ponúk na kúpu nehnuteľnosti („ponukové konanie“). Výzva na predloženie ponúk je zverejnená na webovej stránke SPP a na príslušnom internetovom realitnom portáli, na ktorom je ponuka na predaj nehnuteľnosti inzerovaná.

  Kúpna cena nehnuteľnosti je určená na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Ak je to s ohľadom na konkrétne okolnosti predaja vhodné, môže byť kúpna cena modifikovaná podľa kvalifikovaného odhadu trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

  Kritériom výberu víťaznej ponuky je najvýhodnejšia navrhnutá cena. V prípade predloženia minimálne dvoch ponúk, ktoré sú v súlade s podmienkami ponukového konania, sa uskutočňuje druhá časť ponukového konania formou elektronickej aukcie. Vyvolávacou cenou je najvyššia ponuka predložená v ponukovom konaní.

  Predaj každej nehnuteľnosti jednotlivo je schvaľovaný predstavenstvom SPP. Predaj nehnuteľného majetku s účtovnou zostatkovou hodnotou nad 1 000 000,-EUR, uskutočnený v jednej transakcii alebo v sérii súvisiacich transakcií, podlieha v zmysle stanov SPP schváleniu valným zhromaždením SPP.

  Predaj nehnuteľností môže byť v odôvodnených prípadoch uskutočnený aj bez realizácie procesu ponukového konania, formou priameho predaja záujemcovi. Za okolnosti odôvodňujúce priamy predaj nehnuteľností bez realizácie ponukového konania SPP považuje:

  • predaj nehnuteľností subjektom štátnej správy a samosprávy (resp. právnickým osobám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti), za predpokladu, že záujemca preukázateľne odôvodní svoj záujem o kúpu nehnuteľnosti na účel vykonávania spoločensky prospešných činností nekomerčného charakteru;
  • predaj nehnuteľností osobám z prostredia tretieho sektora, resp. neziskovým organizáciám, za predpokladu, že záujemca preukázateľne odôvodní svoj záujem o kúpu nehnuteľnosti jej využitím pre účel vykonávania spoločensky významných a prospešných činností nekomerčného charakteru;
  • predaj nehnuteľností v rámci majetkovo právneho usporiadania vlastníckych vzťahov, uskutočnený v prípadoch usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam voči vlastníkom susediacich nehnuteľností;
  • predaj nehnuteľností v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ktoré predstavujú mimoriadny prínos pre SPP, spočívajúci vo výnimočnosti príležitosti predaja konkrétnemu záujemcovi za kúpnu cenu navrhnutú SPP v čo najkratšom časovom úseku, s vylúčením rizika jej zníženia alebo straty záujmu záujemcu/ov z hľadiska plynutia času.

  O realizácii priameho predaja nehnuteľností záujemcovi, bez uskutočnenia ponukového konania, rozhoduje predstavenstvo SPP.

  V rámci nájomných vzťahov SPP ako prenajímateľ prenecháva do nájmu nebytové priestory, ktoré nie sú užívané pre potreby SPP, a ktoré sú s ohľadom na priestorový manažment, prevádzkové a technické možnosti vhodné na prenechanie do nájmu inej osobe (fyzickej alebo právnickej). V nájomných vzťahoch (vrátane dohody o výške nájomného a ďalších podmienkach nájmu) postupuje SPP individuálne podľa jednotlivých prípadov prenajímaných nehnuteľností.

 

▲ Hore