Zvolený jazyk

O zemnom plyne

Zemný plyn je plynným fosílnym palivom bez zápachu. V porovnaní s inými tradičnými zdrojmi energie (najmä pokiaľ ide o tuhé palivá a ropu), prakticky neobsahuje zložky spôsobujúce vznik škodlivín ako napr. síru, fluór, chlór a ich zlúčeniny. Jeho využívanie neprodukuje takmer žiadne tzv. jemné prachové častice, ktoré sú príčinou zlej kvality ovzdušia. Zemný plyn je ľahko regulovateľný, nepotrebuje skladovacie priestory a jeho dodávka nie je závislá od klimatických podmienok. Použitie moderných plynových spotrebičov umožňuje, v porovnaní s minulosťou, omnoho efektívnejšie využívanie plynu, a teda aj jeho nižšiu spotrebu. Aby bolo možné rozoznať prítomnosť zemnému plynu vo vzduchu, prevádzkovateľ distribučnej siete ho z bezpečnostných dôvodov odorizuje charakteristickým intenzívnym zápachom.

V záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050, v súlade so záväzkami OSN a EÚ, je potrebné znižovať spotrebu fosílnych palív a nahrádzať ich obnoviteľnými zdrojmi energie či inými bezemisnými zdrojmi. To platí aj v prípade zemného plynu, aj keď pri jeho spaľovaní vzniká najmenší podiel emisií skleníkových plynov spomedzi všetkých fosílnych palív (t.j. v porovnaní s uhlím a ropou). Práve rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, vrátane dekarbonizovaných plynov, akým je biometán a vodík, zvyšovanie energetickej efektívnosti, energetické služby a ďalšie inovatívne produkty s vyššou udržateľnosťou, sú kľúčovými nástrojmi na ceste k uhlíkovej neutralite v roku 2050.

 

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (aktualizovaná 4. 7. 2019)

Karta bezpečnostných údajov (aktualizovaná 12. 9. 2013)

Karta bezpečnostných údajov (aktualizovaná 1. 1. 2009)

 

Zloženie zemného plynu, spaľovacie teplo a výhrevnosť, emisný faktor

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. Bratislava sú zverejnené na stránke distribučnej spoločnosti.

Aktuálne hodnoty

▲ Hore