Zvolený jazyk

Plnenie štandardov

Ochrana životného prostredia je súčasťou priorít SPP. Dodržiavanie štandardov EN ISO 14001, zhodnocovanie odpadov a trvalé monitorovanie a eliminácia negatívnych vplyvov na životné prostredie sú súčasťou zodpovedného podnikania spoločnosti s cieľom prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju.

Spoločnosť prevádzkuje malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Vysoká úroveň prevádzky a dôsledné kontroly prevádzkovaných technických zariadení spoločne s investíciami v tejto oblasti vytvorili predpoklady na zníženie emisií všetkých sledovaných znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia.

Spôsob nakladania s odpadmi v SPP je cielený proces zameraný na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia s maximálnou možnou mierou zhodnocovania odpadov. Sledovanie vypúšťaných odpadových vôd SPP realizuje prostredníctvom pravidelných odberov analyzovaných v akreditovanom laboratóriu. Trvalo dôsledný prístup a vysoká pozornosť sú venované bezchybnej prevádzke a údržbe čističiek odpadových vôd, odlučovačov ropných látok a lapačov tukov a olejov.

Informácia o kvalite odvedených vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd

Informácia o kvalite odvedených komunálnych vôd do povrchových vôd

Informácie o znečisťovaní životného prostredia

▲ Hore