V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2749/B („spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Ako SPP získava osobné údaje

  Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

  • priamo od svojich zákazníkov pri uzatváraní zmluvy;
  • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
  • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod.);
  • od osôb, ktoré vstupujú do objektov spoločnosti (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti).

  Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

 2. Aký je právny základ a účel spracúvania

  Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

  • Oprávnený záujem

  Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

  • ochrana práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
  • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov spoločnosti; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
  • zamedzenie podvodného konania, ak sa spoločnosť odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  • ochrana majetku, života a zdravia; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje osôb vstupujúcich do objektov spoločnosti, vrátane kamerových záznamov, najviac po dobu jedného mesiaca od vstupu;
  • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny, výhodnejšej energii a súvisiacich službách (napr. preventívna prehliadka kotla), praktických radách (napr. šetrenie energiami), o ďalších produktoch, ktoré prinášajú životný komfort (napr. asistencia lekára, smart home); súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie zákazníckej spokojnosti a tiež všeobecné a špecializované obchodné ponuky šité na mieru, alebo získanie zvýhodnených produktov a služieb zmluvných partnerov spoločnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti, najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení.
  • Plnenie zmluvy

  Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy, udelenie plných mocí dotknutými osobami spoločnosti, uzavretie zmluvy o distribúcií zemného plynu a elektriny, dodávky zemného plynu a elektriny do odberného miesta, fakturácia a pod. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb dotknutej osobe spoločnosťou. Spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie.

  Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

  • Plnenie zákonnej povinnosti

  Spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám.

  Spoločnosť uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  • Súhlas udelený dotknutou osobou

  Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

  Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

  Odberateľ má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 3. Kto sú príjemcovia osobných údajov

  Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, externí predajcovia, poradenské spoločnosti alebo bezpečnostné služby. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

  Spoločnosť môže v niektorých prípadoch poskytovať osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom nachádzajúcim sa v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť takýmto osobám poskytuje osobné údaje iba za podmienky, že sú aktívnymi členmi tzv. EÚ USA Privacy Shield Framework, t.j. mechanizmu, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a ktorý bol schválený Európskou komisiou.

  Sprostredkovatelia spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov

 4. SPP ako spoločný prevádzkovateľ

  Spoločnosť, ako zakladateľ Nadácie SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 31 818 625 („nadácia“), spracúva niektoré osobné údaje žiadateľov o poskytnutie grantov, prijímateľov grantov a iných osôb podieľajúcich sa na realizácii grantu, a to za účelom propagácie nadácie, jej činnosti a značky SPP. Spoločnosť za týmto účelom spracúva meno, priezvisko, adresu a obrazové a zvukovo-obrazové záznamy, na ktorých sú dotknuté osoby zachytené. Spoločnosť a nadácia určili pre dotknuté osoby nasledovné kontaktné miesto: osobneudaje@nadaciaspp.sk, avšak dotknuté osoby sa môžu so svojimi žiadosťami obrátiť aj priamo na spoločnosť.

  Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, odberateľov plynu alebo odberateľov elektriny, v rozsahu identifikačných údajov a adresy, na účely zabezpečenia kuriérskych služieb, najmä prepravy a doručenia zásielok, evidencie zásielok, so spoločným prevádzkovateľom, spoločnosťou IN TIME, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621.

  Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, akademický titul, rodné číslo, dátum narodenia, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo, e-mail, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, kódy týkajúce sa odberného miesta, zvuková nahrávka so záznamom hlasu, na účely poradenských a konzultačných služieb, so spoločnými prevádzkovateľmi, KPMG Slovensko Advisory, k.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 403 417 a KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238.

 5. Aké sú práva dotknutých osôb

  Dotknutá osoba má právo:

  • vyžadovať od spoločnosti:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
   • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
   • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
   • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
   • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
   • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
  • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
  • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
  • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 6. Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

  S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

  Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

  • osobne na ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP;
  • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla spoločnosti;
  • e-mailom na adresu spoločnosti osobneudaje@spp.sk;
  • telefonicky na Zákaznícku linku SPP (iba právo na opravu a právo odvolať súhlas).
 7. Čo je automatické rozhodovanie a profilovanie

  Spoločnosť v niektorých prípadoch vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. V takýchto prípadoch spoločnosť upovedomí o takomto spracúvaní dotknutú osobu vhodným spôsobom, napríklad v príslušnej zmluve s dotknutou osobou.

  Za týmto účelom spoločnosť môže informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách dotknutú osobu.

  Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré poskytla spoločnosti a/alebo ktoré spoločnosť získala v rámci poskytovania produktov a služieb pre dotknutú osobu, spoločnosť podrobne analyzuje a vyhodnocuje.
  Takéto analýzy spoločnosť vykonáva na základe oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným ponukám produktov a služieb spoločnosti a celkovému zlepšeniu jej produktov a služieb.

  Dôsledkom takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu je prispôsobenie ponúk a služieb spoločnosti, čo najbližšie potrebám dotknutej osoby.

 

▲ Hore