Zvolený jazyk

Zmluva na výkup elektriny na rok 2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky („MHSR“) určilo spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“) za výkupcu elektriny na rok 2022.

Dňa 31.12.2021 končí výkupcom elektriny platnosť Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej so Slovenským plynárenským  priemyslom, a.s. („SPP“).

Od 1.12.2021 môžete prostredníctvom IS OZE požiadať o novú Zmluvu na rok 2022.

Po potvrdení žiadosti obdržíte emailovú notifikáciu s priloženou Zmluvou, ktorú je následne potrebné 2x vytlačiť, podpísať a oba originály zaslať poštou na adresu:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Odbor BO (OZE)
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

Zmluvu je potrebné doručiť SPP najneskôr do 15.12.2021.

 

 

▲ Hore