Upozornenie

Upozornenia 2. december 2022

Ceny za dodávku elektriny a plynu pre odberateľov v domácnosti a ostatné skupiny zraniteľných odberateľov podliehajú cenovej regulácii a sú stanovované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. SPP podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrhy maximálnych cien za dodávku elektriny a plynu pre tieto skupiny odberateľov na rok 2023 v súlade so svojou povinnosťou a v súčasnosti čaká na vydanie príslušných cenových rozhodnutí.

Vzhľadom na mimoriadny nárast cien elektriny aj plynu počas predchádzajúceho obdobia vláda Slovenskej republiky nad rámec riadnej cenovej regulácie rozhodla, že v záujme zníženia vplyvu nárastu cien elektriny a plynu a zmiernenia negatívnych dopadov nárastu regulovaných cien na odberateľov v domácnosti, vo všeobecnom hospodárskom záujme dodatočne obmedzí medziročný nárast časti regulovaných cien za dodávku elektriny a plynu. V prípade dodávky elektriny spočívajú povinnosti vo všeobecnom verejnom záujme v dodávke elektriny pre odberateľov v domácnosti prostredníctvom elektriny vyrobenej spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. a v dodávke plynu pre odberateľov v domácnosti v obmedzení nárastu variabilnej sadzby za odobratý plyn v cene za služby obchodníka v jednotlivých tarifných triedach o maximálne 15 %.

V nadväznosti na rozhodnutie vlády SR, by malo Ministerstvo hospodárstva SR doručiť SPP a ďalším dodávateľom záväzné rozhodnutia, v ktorých špecifikuje povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. SPP zverejní cenníky za dodávky plynu a za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti a ostatné skupiny zraniteľných odberateľov bezodkladne po doručení rozhodnutí Ministerstva hospodárstva SR.

Zákazníci nemusia v súčasnosti SPP kontaktovať. Všetky informácie, vrátane často kladených otázok, týkajúce sa cien na rok 2023 a nasledovné obdobie, bude SPP včas verejnosti komunikovať.