Udržateľnosť a odolnejšie prostredie vďaka SPP

Uhlíková stopka 4. september 2023

Otázka udržateľnosti a zodpovedného podnikania je stále aktuálnejšia. Odráža sa to v správaní rôznych spoločností, ktoré do svojho portfólia čoraz viac zaraďujú spoločensky zodpovedné činnosti a inovatívne technológie. Príkladom, keď sa v pomerne náročnom odvetví spojili udržateľnosť, inovácie a ochota pomáhať, je SPP.

Zodpovednosť voči komunite v praxi

Dobrovoľné úsilie spoločností, firiem či jednotlivcov má pre komunitu obrovský význam. Podľa stránky besmarthead.com, ktorá mapuje spoločensky zodpovedné aktivity firiem, zo všetkých udržateľných aktivít, ktoré SPP realizovalo, tvorili tie z kategórie “komunita a spoločnosť” najväčší podiel, a to 37 %. Práve dlhodobé projekty v oblasti športu a kultúry slovenského paralympijského tímu, mladých športových talentov ale aj starostlivosť o kultúrne dedičstvo podporou ich obnovy a podpora kultúry a slovenských umelcov v Galérii SPP, sú aktivity, ktorými SPP prejavuje zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej pôsobí.

struktura
vrtula

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Možností, ako môžu firmy fungovať udržateľnejšie, je mnoho – môžu znížiť produkciu emisií zmenami vo výrobných procesoch, využívať obnoviteľné zdroje energie (OZE) či dbať na výber udržateľných materiálov s ktorými pracujú (prírodné, rozložiteľné, recyklovateľné, zero-waste). Pre SPP je ochrana životného prostredia a udržateľnosť nie len súčasťou stratégie v oblasti rozvoja podnikania, ale je tiež jednou z nosných oblastí v rámci jeho spoločenskej zodpovednosti. SPP je už tretí rok dokonca výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a poskytuje služby viac ako 2 000 malým výrobcom elektriny práve z OZE. Nimi vyrobenú elektrinu následne dodáva svojim zákazníkom.

Zabezpečiť udržateľné fungovanie podniku najmä z pohľadu energetiky nemusí byť práve jednoduché. V tejto oblasti sa SPP spolu s partnerom rozhodli v roku 2021 založiť ESCO a prostredníctvom neho pomáhať firmám ale aj inštitúciám z verejného segmentu v navrhovaní čo najefektívnejšieho fungovania vďaka projektom energetických úspor šitých na mieru. Projekt dokáže výrazne pomôcť na ceste k udržateľnejšiemu fungovaniu, či k známke CO2-neutrálnej výroby.

Ako môžu vyzerať kroky v praxi?

Napríklad ako služba Uhlíková stopka od SPP, v rámci ktorej môžete ako spotrebiteľ získať rady o tom, ako znížiť svoju spotrebu energie, a tým aj svoju uhlíkovú stopu. SPP sa zároveň zaväzuje za každého zákazníka vysadiť stromy v chránených lesoch Slovenska, pretože najväčším filtrom CO2 na Slovensku sú lesy. Do konca roka 2021 SPP pomohol vysadiť v chránených tatranských lesoch viac ako 115-tisíc mladých stromov a Ekofond SPP zabezpečil ochranu unikátnych 107 storočných jedlí v Kežmarských Žľaboch, ktoré sú súčasťou pôvodného tatranského lesného genofondu. Aj týmto spôsobom SPP upriamuje pozornosť na nezastupiteľný význam lesov, nielen ako súčasť nášho prírodného dedičstva, ale aj ako nenahraditeľný nástroj pri zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien.

Spolu s partnermi SPP tiež pripravuje projekty na výrobu bioplynu a biometánu z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorého zhodnotením je možné udržateľným spôsobom získať „zelený“ plyn využiteľný pri výrobe elektriny, tepla alebo v priemysle ako takom – práve tieto možnosti sú považované za dôležité v budúcnosti energetiky. Nie sú však jediné. Za budúcnosť energetiky sa považuje napríklad aj vodík, ktorého potenciál nebol doposiaľ plne využitý. Okrem neho SPP analyzuje aj iné možnosti a pripravuje projekty vlastnej výroby elektriny z OZE.

Bezemisná doprava – krok do budúcnosti

Veľký potenciál vidí SPP v rozvoji nízkoemisnej a bezemisnej dopravy založenej na alternatívnych riešeniach – napríklad v Bratislave ponúka pre verejnosť e-skútre, ktoré budú navyše v blízkej dobe nabíjané elektrinou z novej fotovoltaickej elektrárne umiestnenej na strechách budov v areáli SPP. Nie je vylúčené, že projekt neskôr bude dostupný aj v iných častiach Slovenska. Ak totiž hovoríme o elektrických mestských dopravných prostriedkoch, jazda na e-Skútri je až 4-krát šetrnejšia, než jazda na populárnej elektrickej kolobežke.

Čo sa týka pohonných hmôt, okrem elektromobility sú zaujímavými obnoviteľnými alternatívami súčasných palív tiež biometán bioCNG a bioLNG. BioCNG sa vyrába z odpadov, ktoré sú biologickými zdrojmi metánu (hnoja či iných biomás), bioLNG je skvapalnený zemný plyn. Vďaka spoločnosti SPP sa Slovensko stalo ďalšou európskou krajinou, ktorá vyrába biometán.

elektricka_kolobezka

Vzdelávanie detí = zelenšia generácia
= zdravšia planéta

Vzorcom, ktorého výsledkom môže byť udržateľné správanie mladých generácií, je implementovanie zelených aktivít do vzdelávania. Napríklad v rámci projektu o ekologickom včelárstve sa v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre začnú postupne pretvárať areály SPP na bez údržbové „včelie lúky“ a navyše sa o včelách a ich nezastupiteľnom význame pre ochranu biodiverzity budú môcť vzdelávať deti i mládež.

Záujem mládeže o inovácie v oblastiach ako je energetická efektívnosť, smart technológie a smart riešenia v oblasti využitia energie môže zasa povzbudiť interaktívna výstava Smart energia v Múzeu SPP.

Ciest spoločenskej zodpovednosti je mnoho, no aspoň zopár sme spomenuli v článku na aktuálnych príkladoch z praxe. Ako podnikateľ sa môžete aktivitami inšpirovať a realizovať niečo aj v rámci svojho podnikania. Ako zákazník máte možnosť sa do týchto aktivít zapojiť a podporiť tak spoločnosti, ktoré sa snažia o zmenu k lepšiemu.