Právne podmienky

Právne podmienky používania webovej stránky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.


Používanie stránok

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke je potrebné konzultovať s útvarom externej komunikácie spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.


Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a Slovenský plynárenský priemysel, a. s. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.


Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.


Prepojenie s webovými stránkami spoločností Hlavnej skupiny SPP

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. umožňuje vytvárať prepojenia na túto webovú stránku aj z iných webových stránok, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:


Pravidlá prepájania s webovou stránkou spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou SPP:

  • nesmie uvádzať ani naznačovať, že Slovenský plynárenský priemysel, a. s. schvaľuje činnosti vykonávané príslušným subjektom alebo jeho produkty,
  • nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  • nesmie používať logo spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. skupiny bez predchádzajúceho súhlasu,
  • nesmie ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú a tiež všeobecnými obchodnými podmienkami a cenami publikovanými okrem tejto webovej stránky aj na všetkých zákazníckych centrách spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.


Informácie o autorských právach

Copyright © 2008 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Všetky práva vyhradené.