Ekofond SPP pozná víťazov 2. ročníka súťaže „Greenfluenceri a energia“

Tlačové správy SPP Podporuje O SPP - aktuality 23. apríl 2024
Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré zabojovali o vzdelávacie predstavenie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a odmenu pre koordinátora projektu.
banner_vitazi_2024

Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlásila v školskom roku 2023/2024 druhý ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“. Dňa 31. marca 2024 sa tento ročník oficiálne ukončil. Súťažili v ňom tímy základných a stredných škôl na území Slovenska, ktoré tvorili koordinátor projektu a traja žiaci vo veku nad 13 rokov. Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré zabojovali o vzdelávacie predstavenie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a odmenu pre koordinátora projektu.

Cieľom súťaže „Greenfluenceri a energia“ je vzbudiť u žiakov záujem o ochranu životného prostredia, rozšíriť „energetickú gramotnosť“, motivovať ich k realizácii konkrétnych projektov a aktivít, k tímovej spolupráci a kritickému mysleniu pri práci s informáciami. Prácou na projektoch získavajú žiaci a študenti praktické skúsenosti aj z oblasti tvorby a riadenia projektov, komunikácie s rôznymi komunitami a crowdfundingu.

Ambíciou organizátorov súťaže je inšpirovať mladých ľudí k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať kritické myslenie a šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí.

V Ekofonde SPP venujeme veľkú pozornosť ochrane životného prostredia, budovaniu energetickej gramotnosti ako aj aktivitám spojeným s osvetou v týchto oblastiach. Aj z tohto dôvodu sme vybrali Deň Zeme ako termín, kedy vyhlásime výsledky druhého ročníka súťaže. Sme radi, že aj vďaka našej súťaži prispievame k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Teší nás, že sa v tomto ročníku zapojilo do súťaže veľa škôl, pretože jej podmienky sú náročné, vyžadujú od zapojených škôl realizáciu celého komplexu aktivít v rámci realizovaných projektov, od absolvovania vzdelávacích workshopov, identifikáciu projektového zámeru, následného detailného naplánovania projektov, ich realizáciu až po získavanie potrebných finančných zdrojov a komunikácie,“ hovorí Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP.

V úvode súťaže všetky súťažné tímy absolvovali sériu on-line a prezenčných vzdelávacích workshopov, počas ktorých lektori mladým ľuďom odovzdali cenné informácie a praktické ukážky na témy – projektové riadenie, komunikácia, životné prostredie, energia, kritické myslenie a sociálne siete. Následne sa všetky tímy pustili do projektového plánovania, realizovania a vyhodnocovania svojich projektov.

Z množstva prihlásených projektov vybrala odborná porota päť vysokokvalitných prác. Porotu tvorili: Andrea Farkašová – predsedníčka správnej rady Ekofondu SPP, Michaela Králiková – influencerka a mentorka tém duševného zdravia a osobného rozvoja; Dana Moderdovská – influencerka alias Zero Wasterka, odborníci na efektívne hospodárenie s energiou a energetické riešenia – Helena Skalská  a Dávid Széplaky z SPP.

Víťazmi druhého ročníka súťaže Greenfluenceri a energia sa stali nasledovné školy:

  • Základná škola Jána Amosa Komenského v Komárne s projektom „Ani kvapka vody na zmar“, ktorá ukázala, akým jednoduchým spôsobom  aj malé kroky môžu mať veľký pozitívny dopad na prostredie okolo nás.
  • Gymnázium sv. Mikuláša ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove s projektom „Nové riešenie a šetrenie energie pri nakladaní s ťažkorozložiteľným odpadom“, ktoré hľadalo spoločne s ďalšími organizáciami nové spôsoby eliminácie ťažko rozložiteľného odpadu (PCB, ťažké kovy, polystyrén…), ktorý inak končí na skládkach a v spaľovniach, resp. ako nerozložiteľný odpad v ekosystéme. Kontaminácia životného prostredia syntetickými kontaminantmi patrí v súčasnosti k najzávažnejším environmentálnym hrozbám.
  • Stredná odborná škola elektrotechnická J. Kollára 536/1 v Liptovskom Hrádku s projektom „SOŠE OBJEDNÁVKA“ znížila uhlíkovú stopu, nie len vďaka hromadnému doručeniu objednávok ale zároveň aj ušetrením pohonných hmôt a obalových materiálov.
  • Základná škola v Rybanoch s projektom „EKO Rybičky“, realizovala podujatia a aktivity, ktoré im priniesli merateľné výsledky(šetrenie energie v triedach a škole, zlepšenie separácie odpadu, vysadenie rastlín, kríkov a stromov, zveľadenie okolia aj interiéru školy, vzdelávanie sa netradičnými metódami).
  • Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach s projektom „Katkina záhrada“, vytvorilo udržateľné, ekologické a esteticky príjemné prostredie pre žiakov školy, ale aj pre ich rodičov a učiteľov v exteriéry areálu školy.

Tretí ročník súťaže plánuje Ekofond SPP spustiť začiatkom školského roka 2024/2025.

Viac informácií o súťaži a víťazných projektoch sa dozviete na www.ekofondspp.sk.

Ekofond SPP, n.o. je nezisková organizácia, ktorá v súlade so svojím účelom poskytuje rôzne formy podpory prostredníctvom vlastných projektov, programov a grantov alebo partnerských projektov. Od svojho vzniku finančne podporila množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.