Energetická bezpečnosť zostáva kľúčovou úlohou SPP aj pod vedením Miroslava Kullu

Tlačové správy 10. október 2022
TS_Energetická_bezpečnosť

10. 10. 2022

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako jediný akcionár SPP vymenovalo s účinnosťou od 10. októbra 2022 do funkcie predsedu predstavenstva SPP Miroslava Kullu. Novým podpredsedom predstavenstva sa stal Marián Široký a ďalšími členmi predstavenstva SPP  Peter Kučera, Eduard Macejka a Slavomír Vorobel.

Kľúčovou úlohou SPP aj s novým vedením zostávajú opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok energií pre potreby odberateľov na Slovensku, pokračovanie v diverzifikácii ich zdrojov a v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími relevantnými inštitúciami dokončenie opatrení zameraných na zmiernenie dopadu vysokých cien energií na domácnosti, prípadne ďalších zraniteľných odberateľov v roku 2023. 

SPP tiež v súlade s cieľmi prijatými v Správe o udržateľnosti SPP za rok 2021 a Víziou a stratégiou SPP 2030 naďalej pokračuje v intenzívnych prípravách projektov zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoja výroby energií z obnoviteľných zdrojov, ktoré v strednodobom horizonte posilnia energetickú bezpečnosť, znížia emisie skleníkových plynov, zabezpečia vyššiu stabilitu nákladov na energie pre odberateľov a ďalej posilnia odolnosť Slovenska.

Členovia predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. od 10. októbra 2022:

predseda predstavenstva
Mgr. Miroslav Kulla

podpredseda predstavenstva
Ing. Marián Široký

členovia predstavenstva:
Mgr. Peter Kučera
Ing. Eduard Macejka
JUDr. Slavomír Vorobel, MPH