Ako pomáha výsadba stromov a stačí len sadiť stromy?

Zelené služby 20. december 2023

Výsadbou stromov pomáhame obnoviť odlesnené chránené územia v miestach zasiahnutých veternou kalamitou z 19. novembra 2004. Stromy majú aj schopnosť pohlcovať jeden zo skleníkových plynov – CO2 – a nepriamo tak môžu pomôcť znížiť už vypustené emisie skleníkových plynov. Okrem toho stromy a les udržujú vodu v prostredí a zabraňujú tak prehrievaniu pôdy, eróziám, strate živín v pôde, ochladzujú prostredie, a nahromadenú vodu používajú v boji proti suchu.

Výsadba stromov alebo iná forma nepriameho znižovania vytvorenej uhlíkovej stopy (offsetting) však môže byť len doplnkovým nástrojom pri znižovaní uhlíkovej stopy (teda množstva vypustených emisií skleníkových plynov) potrebnej v rámci ochrany klímy.

Aj keď stromy pomáhajú pohlcovať emisie CO2, nimi pohltené množstvo emisií CO2 ročne nie je dostatočné na to, aby vykompenzovalo emisie vytvorené spotrebou fosílnych palív, vrátane plynu, využívaných napr. na výrobu elektriny alebo tepla. Pre znižovanie emisií CO2 a ostatných skleníkových plyn je preto kľúčové znižovať uhlíkovú stopu aj inými aktivitami. Napríklad znižovaním spotreby energie a fosílnych palív využívaných na jej výrobu cez zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj výroby energie z OZE, ale aj obmedzením nákupu nových vecí či preferenciou udržateľných foriem dopravy. Práve rady, ako uhlíkovú stopu znížiť, môžete získať v rámci služieb Ecofee od SPP alebo Uhlíková stopka od SPP.

Za kľúčové nástroje na znižovanie energií skleníkových plynov v energetike v SPP považujeme zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj OZE. Sme si vedomí svojej zodpovednosti. Preto v SPP investujeme do rozvoja vlastnej výroby energií z OZE, energetických služieb a produktov zameraných na znižovanie spotreby energie. Viac informácií…