Čo sú obnoviteľné zdroje energie (OZE)?

Zelené služby 11. november 2022

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú  aj počas ich využívania. Deje sa tak vplyvom prírodných procesov, ale aj činnosťou ľudí. Ide napríklad o vodnú energiu, slnečnú energiu, veternú energiu alebo geotermálnu energiu, biometán, bioplyn či plyn z čističiek odpadových vôd.

Zelená služba Čistá elektrina prispieva k podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie elektrina, ktorej pôvod je možné preukázať zárukou pôvodu, t.j. odkiaľ elektrina z OZE pochádza a kto ju vyrába.